Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-İman çeşitleri nedir? Tafsili iman nedir? imanda kalb ile tasdik ne demektir? Kalp ile Tasdiki müslümanlar ne kadar yaşıyorlar? Taklid iman nedir ve Tahkik iman nedir? Kalp ile tasdikin nefs ve rıza makamıyla bağlantıları nedir? Rıza makamının safhaları nasıldır? Kulun Allahtan c.c razı olma hali nedir? İman her insanda varmıdır? İman artma ve eksilme gösterirmi? Müslüman olmayan ama çocukken ölen insanların imanlarının durumu nedir? Her insan islam fıtratında doğar hadisinin incelikleri nedir?İmanın en alt dereci ve en üst derecesi nedir? İman […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Gençlerle sohbet serisi-Akaid- İman ve inançlarda doğru bilginin önemi nedir? Cahiliye arap toplumu dediğimiz dönemde inanç yapıları nasıldı? Cahiliye döneminde sadece putperestlikmi vardı? Mekke döneminde inen ayetler neden hep iman kaidelerinden bahseder?Cahiliye toplumu neden kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdi? Kız çocuklarını kerih görmelerinin sebebi nedir? Şirk, Müşrik, Putperestlik, küfür kavramları günümüzde müslümanların bildiği gibimidir?Müslümanların çoğunluğu Cehli(bilmeden)küfürü neden yaşıyor? Taklid iman ve Tahkik iman nedir?Tevhid kaç çeşittir?Tevhidi uluhiyet ve Tevhidi Rububiyet nedir? Kuran müşrik, putperest, küfür kavramlarını kimlere kullanmıştır?Cahiliye döneminde putlara tapanlar Allahıda […]

Gençlerle sohbet serisi- Akaid, inanç, iman nedir? Tarih boyunca batıl ve ilahi dinlerin çıkış sebebi nedir? Günümüz ateist bilim adamlarının çıkmazları nedir? Eski felsefecilerde gözden kaçan incelikler nedir? Ateist bilim adamlarının madde, hücre, amino asit vs. imtihanı ve düştükleri hezeyanlar nedir? Felsefe ve kelam tarihinde isbat ve imkan delilleri nedir? Kainat bir Faili mutlaka muhtaçmıdır? Şuursuz, akılsız varlıklar şuurlu ve akıllı insan gibi varlıkları yaratabilirmi? Aristo, eflatun, kindi, farabi gibi felsefeciler Yaratıcıyı inkar etmişlermidir? bereket bulmanız duasıyla…

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Cennet ve cehennem şuan varmıdır? Cennette ve cehennemde olan nimet ve azab ebedimidir? bereket bulmanız duasıyla

Kader nedir? kader bir tanemidir? evlenmek kadermidir? herşey kaderimizse neden günah ve savaptan mesul oluruz? zina kişinin kaderiyse neden günahdan mesuldur? bereket bulmanız duasıyla

Mükteseb Akıl   Mükteseb akıl, esasen akl-ı gariziye dayanan, bir taraftan ilim ve fen tahsili sayesinde, diğer taraftan hayattaki çeşitli görgü ve tecrübeler yardımıyla elde edilen bilgilerin neticesinden veya topluluğundan ibarettir. Gerçi, akl-ı garizisi tam olanlar içinde zekaca kuvvetli bulunanlar halk arasında seçkin ve üstün bir durum kazanabilirlerse de, bilgin ve tecrübeli bir kimsenin düşünce ve karar hususundaki isabeti ekseriyetle kendini gös terdiği inkar edilemez. Bir kişinin akl-ı garizisi doğuştan ne kadar yerinde ve zekası ne derecede yüksek olursa olsun, bilgi ve tecrübeden […]

Akl-ı Matbu veya Garızi Akıl   Garizi Akıl, maddiyat bakımından hayvanata az çok benzerliği olan insanın, hayvan sınıfından farklılık ve üstünlüğünü başlı başına gösteren manevi bir hassadır. Bu manevi hassa, insanlarda doğuştan mevcud bir kabiliyet olup bazı kimselerde çok, bazılarında azdır. Fakat esas bakımından derece farkı ve değişikliği yoktur. Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Aklı iki akıl olarak gördüm: Birisi matbu, (iyiyi ve kötüyü henüz birbirinden ayıramayan) diğeri mesmu (öğrenmekle elde edilen) akıl. Fıtri akıl olmadıkça, öğrenmekle elde edilen akıl fayda vermez. Nitekim, […]

AKIL VE BASİRET NEDİR Aklın mahiyetinin ne olduğu; akıl ve zeka, idrak, şuur, hafıza, kalb ve diğer latifeler arasında ne gibi ilişkilerin bulunduğu hususunda söylenenler veya yazılanlara bir göz atacak olursa, bu konuda büyük bir mesafenin alınmış olduğunu söylemek fazlaca iyimserlik olur. Akıl hiç şüphesiz insana özgü bir melekedir. Varlık bilim açısından bakıldığında, aklın insanoğlundan çok daha öncelere gidip dayandığı görülecektir. Çünkü İslama göre Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır. Aklın yine aynu akılla kendini tanımaya çalışması da insana özğü bir keyfiyettir. Bu anlanda […]

AKLIN ŞUBELERİ Akl-ı mead Hadidü’l-basar, (keskin bakışlı) onların nasibi ise enbiya evliyadır. İrfan ve ilimle terbiye olunan, ahireti düşünen, gelecğini kavrayan, şer’i hükümlerle hakkı batıldan ayırt eden, ve “sadakte” deyip, o hakaiki kabul eden, Kur’an’a da “barekallah” deyip ahkamınca amel eden ve vuslata eren insan-ı kamilin aklıdır. “O kullarım ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzel uyarlar. İşte onlar, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri onlardır.” 1 “Allah -azze ve celle- katında en makbul mü’min, Allahu Teala’ya ibadete kendisini hasreden, […]

TEKVİN   Cenâb-ı Allah’ın, zatıyla kaim, bilfiil yaratmak ve icat etmek şanından olan sübûtî ve hakiki sıfatlarından biri. Allah Teâlâ bu sıfatıyla dilediği her mümkünü yokken varlık sahasına çıkarır. Tekvin ile murad edilen bir eserin vücuda gelmesine bilfiil müessir olan mebde-i tekvindir. Yoksa mükevvin (yaratıcı) ile mükevven (yaratılan) arasındaki ilişki değildir. Bu ilişki izafi bir durum olduğu için hâdistir. Tekvinin (yaratmanın) menşei ise bir eserin vücud bulmasında doğrudan doğruya müessir olan Allah’ın zatıyla kaim bir sıfattır. Tekvine, halk, îcâd ve te’sir de denilir. […]