Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

ANÂSIR-ı ERBAA NEDİR İlkçağ Yunan, Ortaçağ İslam ve hiristiyan felsefesinde tabii varlıkların ilkesi sayılan dört madde. Anâsır kelimesi sözlükte “asıl. kök, soy; şeref ve asalet” gibi mânalara gelen unsur kelimesinin çoğuludur. Kur’ân-ı Kerîm’de unsur ve anâsır kelimeleri geç­memektedir; hadislerde ise “kök, kay­nak” anlamında bir iki defa unsur ke­limesi kullanılmıştır. [1] Anâsır-ı erbaa “dört unsur” demek olup klasik felsefede toprak, su, hava ve ateşten ibarettir. İslâm kaynakların­da anâsır-ı erbaa yerine ustukussât-ı er­baa, erkân-ı erbaa, tabâi’-i erbaa, mevâdd-i erbaa, ümmehât-i erbaa, ümme-hât-i süfliyye, usûl, mebâdî […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

İslamda ibadetlerin sağlığa faydaları Hocamızın İslamda ibadetlerin sağlığa faydaları Sohbetinden not alınan bazı kısımlar   Yaratıcı Kudret Halık c.c. Esmasına uygun bir şekilde kainatı bir ölçü ile yarattığından dolayı, yaratılmış olan tüm varlıklar isteseler de, istemeseler de yaratılmış olmaları vasfından dolayı otomatikman Allah’ı zikir halindeler zaten. Ama Allah, bu mevcudatta iki tane akıl sahibi varlığı seçiyor, onlara böyle bir hikmeti haberdar ediyor peygamberlerle ve diyor ki: Benim sizden istediğim siz zaten öylede böylede nefes alıp verirken dahi Beni Zikrediyorsunuz. Senin bir saniye içersinde […]

ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR BU TOPLUMU BEKLEYEN SIKINTILAR BismillahirRahmaNurRahim Kardeşlerim daha evvel hatırlarsanız 15 temmuz vuku bulmadan aylar önceden sosyal medyada yayınlattığım ahzap suresinin 25,26,27 ayetlerinin birinci tecelli zamanı yaklaştı uyanık olun demiştik. 15 temmuzdan sonrada yine demiştikki bu ayetlerin birinci safhası yani 25 nci ayet tecelli etti 2 safhası yaklaşıyor diye hatırlarsnız. İşte afrin harekatı başladığı gün yine bu ayetleri artık ikinci safhasıda başladı diye yayınlattık ileri ki süreçte inşallah bu harekattan itibaren yani 26,27 safhaları tecelli edecek inşallah hak Teala küfre hizmet edenleri […]

İslami bazı Doğru bilinen yanlışlar ve İlmi hikmetler Müslümanlar arasında çok yaygın bir şekilde dini bir çok mesele vardır, doğru sanılan ama yanlış olan. Bu konu geniş bir konu olduğundan bunu ilerde çıkarmayı planladığımız çalışmalara havale ediyor, sadece bazılarını kısaca maddeler halinde burada veriyoruz. 1-Yunus emrenin şiirlerinde vurguladığı ve o günden bu yana 18 bin alem diye bilinen ifade nakıstır. Aslen 19 bin alem mevcuttur. Besmele sırrı gereği. Rabbimiz Müteal Zahir ve Batın (c.c) isimleri gereği zahirde ve batında nice Alemler ve o […]

ASRIN HASTALIĞI “MEALCİLİK” İlimsiz mealden hüküm çıkarma hastalığı Muaviye radıyallahu anhtan gelen, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin buyurduğu: “Allah kimin hakkında hayrı murad ederse, onu dinde fakih (helal ve haramı birbirinden ayırt edici) kılar. Her halde ben ancak ilmi taksim ediciyim. Allah Teâlâ ise vericidir. Ümmetimden bir taife, Allah’ın emriyle dimdik ayakta devam edecektir. Onları terk edenler ve onlara muhalif olan kimseler onlara zarar vermezler. Allah Teâlâ’nın emri; kıyamet gelinceye kadar, onlar bunun üzerindedirler.”(1)  “Allah kimin hakkında hayrı murad ederse, onu dinde fakih;helal ve […]

Peygamber (s.a.v) de bizim gibi beşerdir diyenlere   Başlangıç ve her şeyin evveli nihayetsiz her şeyin sonu, Kadim, Kerim, Fazilet ve Cömertlik sahibi, varlığı kendinden,  alemlerin yegane gerçek hükümdarı, Rabbi olan Allah’a Hamd ve Senalar olsun. Kıyamete dek salat ve selam rahmet Nebisi, Ümmetin şefaatçisi, halkın aynasında Hakkın Kainattaki tecellilerinin en mükemmeli olan Peygamberimiz, Seyidimiz, Rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) ve onun pak temiz, şerefli Alinin ve Güzide Ashabının, Salihlerin ve onlara uyanlara olsun. Amin. Bilindiği üzere Hz. Peygamberin (s.a.v) darı bekaya göç […]

Kuranda haber verilen İlmi mucizeler 1   Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi Allah’a Hamd, Efendimize sonsuz salât ve selam olsun.   Mucize, Keramet ve İlim ilişkisi adlı makalelerimde deyindiğim üzere, Kuranda anlatılan Peygamber (a.s) kıssalarında ki mucizelerin aslında ilim olduğu ve bu mucizeleri rabbimizin bu ümmete ilim olarak vermiş ve vereceğini örneklerle beyan etmiştim. Bu makalemde de onların devamı niteliğinde Kuranda ileriye dönük bakan ilmi mucizeleri irdeleyeceğiz.   Günümüzde Kuran ve bilim üzerine çok çalışmalar yapılmış hatta piyasaya müstakil eserler bile çıkmıştır. Bu çalışmalar Bu […]

Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî Hazretleri’nin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce Kaleme Aldığı; “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” Kitabı’nda, Osmanlı’nın Zuhuruna Dair Esrarengiz İşaretler 2012 tarihinde buharalim.com sitesinde yayımladığımız konu. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam’da vefât etmiş olan Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri, henüz ortalıkta ne Osman Gâzî, ne de kuracağı cihân devleti yokken, cifr ilmine ve Kur’an’daki bâzı Âyet’lere dayanarak “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” adında bir eser yazmış; “Osmanlı Devleti Hakkında Soy Silsilesi” anlamına gelen bu küçük risâlesinde, kendi ifâdesiyle; […]

Şura 38 Ayetinde Günümüze Mesajlar ve İttihad-ı İslam   Bismillahirrahmanirrahim   (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir. (Şura, 36,39)     Bu ayetlerde günümüze bakan ve ittihadı islamın […]

Mührü Süleyman Yahudi Sembolümüdür Bu gün İsrail devletinin bayrağında kullanılan Altı köşeli Yıldız diğer adıyla Mührü Süleyman (Davut Yıldızı) günümüzde bazı insanlarca israile ait bir sembol zannedilmektedir. Magen David Yahudilik simgesi olarak ilk kez 1933’te Prag Yahudi Cemaati tarafından onaylanıp, kullanılmış ve bu cemaatin özel ve resmi sembolü olarak kabul edilmiştir. Oysa bu sembol daha önce birçok kültür ve inanışta kullanılmıştır. Altı köşeli yıldız ilkçağ öncesi kültürlerde sanatsal değerinden ziyade farklı mistik anlamları içinde barındıran bir sembol olarak göze çarpmaktadır. Sembol üç semavi […]