Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar

hocamıza sorulan bir soru üzerine yaptığı sohbetten bölümlerdir. İlim ve Kuran meclislerine inen özel bir inayet nedir? Seyri sülük kaç esma-i ilahi ile başlar ve özelliği nedir? İnsan kaderindeki bazı musibetleri sıkıntıları zahiren yaşamadan manada geçebilirmi? Rüyalarda da kötü bazı musibetler atlatılabilirmi? Nice celal gibi gözüken tecelliler cemal tecellileridir. bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Gençlerle sohbet serisi-Akaid- İlham, Rüya dinde delilmidir? Rüyalar kaç çeşittir? Rüyaların Esmaların ve Nefis makamlarıyla bağlantıları nedir? İlham çeşitleri nedir? İlhamlardaki incelikler nedir? Keşif ehlinin bazı özellikleri nedir? İlhamların nefis makamlarıyla ilişkisi nedir? Veliler kaç çeşittir? Sır ehli veliler nasıldır? Sır ehli olanların kendilerini gizleme şekilleri nasıldır?Tabir ilimleri nedir? Mürşit ve şeyhlerin tabir ilmini bilmeleri neden önemlidir?Mana ilminin bazı özellikleri….bereket bulmanız duasıyla…

Rüya nedir ve Kaç türlüdür? Rüyanın Alemi mana ile bağlantısı nedir?Yusuf 4 ayetinde bilimsel incelikler nedir? Galaksimizde 8 gezegenmi vardır?Bilim ilerde diğer gezegenleri bulacakmıdır? Seyri sülükte rüya ilimleri önemlimidir? Esmalar ile rüyaların bağlantısı varmıdır? Rüya Nübüvvetin 46 cüzde biridir hadisindeki incelikler nedir? Piskolojide Rüyanın tanımı nasıldır? Yakaza Hali nedir? Nefis makamlarıyla rüya ve yakaza hallerinin bağlantıları nedir?Ortam pisikolojisi nedir? Bilinç altı nedir? Beyin ne den mükemmel olduğu gibi yalancı bir organdır? Şeyhlikte aranılan vasıflardan biri neden rüya ilmidir? havassı selime nedir?bereket bulmanız duasıyla…….

Rüyada Keşif Yolu ile Ölülerin Hallerinin Bilinmesi Allah’ın kitabından, Hz. Peygamberin sünnetinden ve ibret yollarından öğrenilen şeyler, genel olarak ölülerin durumlarının saîd ve şakî olarak ikiye ayrıldıklarını bildirmektedir. Fakat Zeyd’in veya Amr’m imanına îtimâd edersek neyin üzerine olduğunu ve hangi sonuca vardığını bilemeyiz. Onun görünür takvasına güvenirsek, takvanın yeri kalptir. Kalp ise, kapalıdır. Takvâ sahibine bile gizlidir. Takvâ sahibi olmayan bir kimse için takvanın bilinmesi nasıl mümkün olur? Bu bakımdan bâtınî takvâ olmaksızın sadece zahirî salah ile hüküm verilemez. Allah ancak takvâ sahiplerinden […]

Hak Tealayı Rüyada görmek    Bize Muhammed ibnu’l-Mübarek haber verip (dedi ki), bana Ebu’l-Velid rivayet edip (dedi ki), bana babam, Câbir’den, (O da) Halid ibnu’l-Leclâc’dan -ki O’ndan Mekhûl, kendisine rivayet etmesini istemiş imiş-, (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Abdurrahman b. Âiş’i, şöyle derken işittim: Rasulullah’ı (Sallallaku Aleyhi ve Sellem) şöyle buyururken işittim: “Rabb’imi (rüyada) en güzel surette gördüm. O şöyle buyurdu: “Yüce (melekler topluluğu ne hakkında tartışıyor?” Ben de; “ya Rabb’i, sen daha iyi bilirsin” dedim.” (Hz. Peygamber, sözüne devamla) şöyle […]

Rüyada Pınar Görmek Bize Ma’mer ibn Râşid, ez-Zuhrî’den; o da Zeyd ibn Sâbit’in oğlu Hârice’den; o da Ensâr kadınlarından biri olup Rasû-lullah (S) ile bey’at eden Ümmü’1-Alâ’dan tahdîs etti. Ümmü’1-AIâ (R) şöyle demiştir: Muhâcirler’in (Mekke’den Medîne’ye geldikle­rinde) ikaamet edecekleri yerleri tesbît etmek üzere Ensâr, kendi ara­larında kur’a çektikleri zaman Usmân ibn Maz’ûn’un ikaameti bizim aileye düşmüştü. Usmân bizim evimizde bir müddet ikaametten son­ra hastalandı. Bizler onun hastalığında işlerini görüp hastabakıcılığı-nı yaptık, nihayet vefat etti. Sonra onu kendi elbisesi içinde kefenledik. Akabinde Rasûlullah bizim […]

Rüyada Yeşillikler Ve Yeşil Bahçe Görmek   Muhammed ibn Şîrîn dedi ki: Kays ibnu Abbâd şöyle dedi: Ben bir halkada bulundum ki, orada Sa’d ibn Mâlik ile İbnu Umer de vardı. Derken Abdullah ibn Selâm uğradı. Oradakiler: —  Bu cennet ehlinden olan bir adamdır! dediler. Ben de ona: —  Buradakiler senin hakkında şunu, şunu söylediler, dedim. Abdullah ibn Selâm: — Subhânallah! Onlara, hakkında kendileri için bir ilim mev-cûd olmayan bir sözü söylemeleri uygun olmaz. Ben sâdece şöyle bir ru’yâ görmüştüm: Sanki yemyeşil bir […]

Rüyada Süt Görmek ve Manaları Süt Görmek   Bu konuya da Efendimizin (s.a.v) süt hakkında Tabir ettiği hadisini vererek başlayalım İbn Ömer (R) şöyle demiştir: Ben Rasûlullah(S)’tan işittim: —  “Uykuda iken bana bir kadeh süt getirildi. Ondan o kadar içtim ki, kanıklık eserlerinin tâ tırnaklarımdan sızdığını hâlâ duyu­yorum. İçtikten sonra artığımı (Ömer ibnu’l-Hattâb’a) verdim” bu­yuruyordu. Sahâbîler: —  Yâ Rasûlallah! Bunu ne ile te’vîl ettin? diye sordular. —  “İlim ile” cevâbını verdi[1]   Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat […]

Rüyada Koyun, Keçi, Sığır Görmek ve Manaları Bu sayımızda rüyaların manaları, tabirlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kurban ayında olmamız nedeniyle bu sayımızda kurban edilen hayvanların izahları yapılacaktır. Tevfik Allah’tandır. Rüyada Koyun Görmek Ebu Tüfeyl’den Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Rüyamda siyah koyunları ve peşinde de toprak rengi koyunların geldiğini gördüm siyah koyunları araplara, toprak rengi koyunları da arap olmayanlara yor­dum[1] Bir kimsenin rüyada koyunlara rastladığını ve onlara malik olduğunu görmesi, büyük bir ganimete delâlet eder. Koyun rüyası, kadına da delâlet eder. Bu sebeple rüyada […]

Rüyada Ay (Kamer) Görmek: Rüyada Ayın görülmesi  genelde Büyük Devlet ve Devlet başındaki büyüklerle yorumlanır.  Bu manada Hz. Ebu bekrin (r.a) kızı Aişenin gördüğü bir rüyayı yorumlaması ve aynen yorumlandığı gibi de çıkması dikkate şayandır. Said b. Müseyyeb’den rivayetle Hz. Aişe rüyamda odama üç ayın düştüğünü gördüm. Bunu Ebubekir’e sorunca Ebube kir:”Ey Aişe eğer rüyan doğruysa yeryüzünün en hayırlı üç kişisi senin odanda defnedilecek” dedi. Rasulullah vefat edip Aişe’nin odasına defnedilince:”Ey Aişe bu evine düştüğünü gördüğün ayların en hayırlısıdir ve ilkidir” dedi (İbn-i […]