Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri

İslamda Anne-Baba ve Akraba ilişkileri Nasıl olmalı     “Vaktiyle Biz, İsrâiloğullarından; ‘yalnızca Allah’a kulluk/ibâdet edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara ihsân/iyilik edeceksiniz’ diye mîsak/söz almış ve ‘insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin’ diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesnâ, yüz çevirerek dönüp gittiniz.” (2/Bakara, 83)     İhsân: “İhsân” kelimesi, ‘hasene’ kelimesinden türemiştir. Bütün güzellikleri ve rağbet edilen şeyleri ifade eder. İhsan; iyilik etme, güzel davranma, ikram etme, lutuf, bağış, güzellik, uygunluk, güzel olan şeyi en güzel şekilde yapmak demektir. İhsan, […]

Rukye Nedir? Anlam ve Mahiyeti   Dua, efsun, muska; sihirbaz ve üfürükçülerin okudukları şeyler. Rukye, bir işin husûlü için tabiat üstü güce başvurmak ma’nâsına gelir. Eski Türkçemizde kısmen afsun kelimesiyle  karşılanır. Kısmen diyoruz,  çünkü afsun kelimesi dilimizde Mevâhib-i Ledünniyye  mütercimi merhum Abdilbâki’nin de belirttiği üzere daha ziyade büyücü ve cadıların bir kısım nâhoş amelleri için kullanılır. Şifâyâb olmak için  okunan âyet-i kerime ve esmâ-i şerifelere afsun denmez.  Cahiliye devrinden bu yana Araplar, rukyeyi hem müsbet ve meşru hem de menfi ve gayr-ı meşru […]

Kuranda haber verilen İlmi mucizeler 1   Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi Allah’a Hamd, Efendimize sonsuz salât ve selam olsun.   Mucize, Keramet ve İlim ilişkisi adlı makalelerimde deyindiğim üzere, Kuranda anlatılan Peygamber (a.s) kıssalarında ki mucizelerin aslında ilim olduğu ve bu mucizeleri rabbimizin bu ümmete ilim olarak vermiş ve vereceğini örneklerle beyan etmiştim. Bu makalemde de onların devamı niteliğinde Kuranda ileriye dönük bakan ilmi mucizeleri irdeleyeceğiz.   Günümüzde Kuran ve bilim üzerine çok çalışmalar yapılmış hatta piyasaya müstakil eserler bile çıkmıştır. Bu çalışmalar Bu […]

Cinlerin sihir büyü uygulamaları ve çözümler   Bilindiği gibi cinler alemi kendi sırlarını insanlara ifşa etmezler. Cinciler, medyumlar vs. şahısları da kandırırlar ama onlarla çalışan bu şahıslar bir çok hususta cinlerin yardımından ve bazı uygulama bilgileri vermelerinden dolayı, onların kandırdıklarını ilimleri olmadığından kavrayamaz ve idrak edemez aldanırlar. Bu gün gelinen süreçte cinlerin çalıştıkları şahıslara öğrettikleri sihir, büyü, tılsım uygulamaları çoğalmış, eski eserlerde sihre ve büyüye karşı iptal olarak verilen bilgiler yetersiz hale gelmiştir. Çünkü eski alimlerin zamanında uygulanan sihir ve büyülere çözümler üretilmiş […]

Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî Hazretleri’nin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce Kaleme Aldığı; “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” Kitabı’nda, Osmanlı’nın Zuhuruna Dair Esrarengiz İşaretler 2012 tarihinde buharalim.com sitesinde yayımladığımız konu. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam’da vefât etmiş olan Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri, henüz ortalıkta ne Osman Gâzî, ne de kuracağı cihân devleti yokken, cifr ilmine ve Kur’an’daki bâzı Âyet’lere dayanarak “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” adında bir eser yazmış; “Osmanlı Devleti Hakkında Soy Silsilesi” anlamına gelen bu küçük risâlesinde, kendi ifâdesiyle; […]

Şura 38 Ayetinde Günümüze Mesajlar ve İttihad-ı İslam   Bismillahirrahmanirrahim   (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir. (Şura, 36,39)     Bu ayetlerde günümüze bakan ve ittihadı islamın […]

Hürmet-i Musahare ve Flört   Evlenme sonucu meydana gelen akrabalarla evlenme yasağı. Sıhriyete dayanan haramlık. Sıhriyet, eşlerden birini diğerine bağlayan hukuk; bir râbıtadır. Sonradan boşanma veya ölüm sebebiyle evlilik sona erse bile sıhri akrabalık devam ettiği için, bu, mutlak bir evlenme engeli teşkil eder. Aynı şekilde gayri meşru ilişkilerde de hürmeti musahare Hanefi mezhebine göre devreye girer. Onun için hürmet-i musahare meselesinin çok iyi bilinmesi gerekir. Yoksa kişi bilmeden kendi hısımıyla evlenmiş olur. Özellikle günümüz Müslüman gençliğinin bu hükümleri çok iyi bilmesi gerekir. […]