Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

İnşirah suresinin Fazilet ve havassı Bu mübarek sûre Ed-Duhâ sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Yirmi dokuz kelime ve yüzüç harftir. Fasılaları, kef, elif ve be harfleridir. Resûl-i Ekrem’in gönül ferahlığına kavuşturduğunu bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Bu sûre-i celîle de Peygamber Efendimizin ne kadar ilâhî lütuflara erişmiş olduğunu bildirdiği için kendisinden evvelki Ed-Duhâ süresiyle aralarında büyük bir irtibat vardır. Hattâ ikisinin bir süreden ibaret olduğunu beyan eden alimlerde olmuştur. Lakin mütevatir olan, bunların başka başka birer süre […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Şems Suresinin Fazilet ve havassı Bu mübarek sûre, El-Kadir sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. On beş âyet, elli dört kelime ve iki yüz kırk altı harften ibarettir. Fasılası elif harfidir.  Güneşe yemîn ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki “El-Beled” sûresinde sağ ve sol ashabının hâlleri bildirilmişti. Bu sûrede de o iki zümrenin hâlleri bildiriliyor ve evvelki sûrede kâfirlerin âhiretteki hâlleri bildirilmişti. Bu sûrede de onların dünyadaki hâlleri bildirilmekte olduğundan bu iki sûre-i celîle arasında büyük bir münâsebet vardır.  Okunduğunda […]

Tin suresinin Fazilet ve havassı Kur’an-ı Kerîm’in doksanbeşinci suresi. Sekiz ayet otuz dört kelime ve yüzbeş harften ibarettir. Fasılası, nun ve mim harfleridir. Bu mübarek sûre “El-Burûc” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde “Tin- zeytin ve İncir” denilen tıbben birçok faydaları barındıran nimetlere  yemîn edildiği için kendisine böyle “Tin Suresi” adı verilmiştir. Bundan evvelki inşirah sûresinde yaratıkların en efdalı olan Peygamberimizin yüce şanı bildirilmiş. Bu sûrede de bütün insanlığın muhtelif hâllerine ve istikbâllerine işaret buyrulduğu için bu […]

Zilzal suresinin fazilet ve havassı Bu mübarek sûre, “En-Nisâ” süresinden sonra Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Kur’ân-ı Kerim’in doksan dokuzuncu sûresidir. Sekiz âyettir. Fasılası he, mim ve elif harfleridir. Depremler, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntılar” demek olan Zilzâl, sûrenin ilk âyetinde geçer ve sûre adını buradan alır. Sûrenin meşhur isimleri “Zelzele” ve “Zilzâl”dir. Gelecekte vuku bulacak bir zelzeleyi haber verdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Ahirzamanın ve kıyametin dehşetli depremlerini ve sarsıntılarını konu edinen bu sure, Kendisinden evvelki “El-Beyyine” suresiyle münasebeti vardır. Beyyine süresinde […]

Tefsir Usul dersleri- Tefsir ne demektir? Tevil, tercüme ve meal ne demektir ve aralarındaki farklar nedir? Kuranın Tefsirimi geneldir yoksa Tevilimi geneldir? bereket bulmanız duasıyla…..

Tefsir usulü sureler arasında tenasüb ve insicam ayetler ve sureler arasında müthiş bir uyum vardır.bereket bulmanız duasıyla

Kevser suresinin Fazilet ve Havassı Kur’an-ı Kerim’in 108 nci sûresi. 3 âyet, 10 kelime ve 42 harften ibarettir. Bu mübarek sûre, “El’Adiyât” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Üç âyet-i keri’meyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’e ihsan buyurulan Kevseri bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. bir ismi de “Nahr sûresi”dir. Bundan evvelki “EI’Mâun” sûresinde dini yalanlayan bir şahsın pek kötü vasıfları bildirilmişti. Bu sûrede de Allah’ın dinini yaymakla emrolünan Yüce Peygamber olduğunu hayır ve bereket ile kendisinin yüce değerinin bildirilmesinden dolayı bu iki mübarek sûre […]

  KURANDA   S İ H İ R / B Ü Y Ü  KAVRAM VE MAHİYETİ “Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman kâfir olmadı (Büyü yapmadı ve ona inanmadı). Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri (büyü ilmini) ve Bâbil’de Hârût ve Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese ‘Biz imtihan için gönderildik, sakın (yanlış inanıp büyü yapmaya cevaz verip de) kâfir olmayasınız’ dedikten sonra ancak ilim öğretirlerdi. Onlar karı ile koca arasını açan şeyleri öğreniyorlardı. Büyücüler, Allah’ın izni […]

KIRAAT İLMİ VE KIRÂAT-I AŞERE   “On tâne birin okunması” veyâ “On tâne biri okuma işi”, “Kırâat ilminden on tânesini okuma; on tânesinin ilmini ve pratiğini yapma.” Arapça bir kelime olarak”Kırâat” kelimesi, (Ka-ra-e/yak-ra-u) aslından çekimi yapılan, semâ’î (yâni kâide dışı) bir mastardır. Türkçesi: “Okumak” demektir. “Kırâât” olarak çoğul yapılır ve bundan da “okumalar” anlamı çıkarılır. Kelimenin, İslâmî anlamdaki ıstılâhî mânâsı ise; özellikle “Kur’an okumak, Kur’an tilâvet etmek, şeklinde özetlenebilir. “Aşere” kelimesi de, birincisi gibi Arapça’dır. Fakat, arapçadaki telaffuzu: “aşera” şeklindedir. Bu şekliyle, kelimenin […]

  “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şâhit getirin. Eğer şâhitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa cezâ verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara cezâ verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve merhamet edendir.” (4/Nisâ, 15-16) “Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’miinlerden bir […]