Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
4 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 7.403 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Zilzal suresinin fazilet ve havassı

Bu mübarek sûre, “En-Nisâ” süresinden sonra Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Kur’ân-ı Kerim’in doksan dokuzuncu sûresidir. Sekiz âyettir. Fasılası he, mim ve elif harfleridir.

Depremler, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntılar” demek olan Zilzâl, sûrenin ilk âyetinde geçer ve sûre adını buradan alır. Sûrenin meşhur isimleri “Zelzele” ve “Zilzâl”dir.

Gelecekte vuku bulacak bir zelzeleyi haber verdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Ahirzamanın ve kıyametin dehşetli depremlerini ve sarsıntılarını konu edinen bu sure, Kendisinden evvelki “El-Beyyine” suresiyle münasebeti vardır. Beyyine süresinde mü’mînlerin mükâfatı, kâfirlerin de cezası bildirilmişti. Bu sürede de o mükâfat ile cezanın vakti ve onun alâmetleri bildirildiği için bu iki süre arasında mühim bir münâsebet vardır.

Surenin faziletlerini beyan eden hadislere gelince:

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim Zilzâl sûresini okursa onun için bu sûre Kur’ân’ın yarısına denk tutulur ve her kim de Kâfirûn sûresini okursa bu sûre de onun için Kur’ân’ın dörtte birine denk tutulur. Kimde İhlas sûresini okursa bu sûre de Kur’ân’ın üçte birine denk tutulur.” (Müsned: 12031)

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Zilzâl sûresi, Kur’ân’ın yarısına denktir. İhlas sûresi, Kur’ân’ın üçte birine denktir. Kâfirûn sûresi ise Kur’ân’ın dörtte birine denktir.” (Tirmizî 2894)

 Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.), ashabından bir adama: “Ey falan kimse evlendin mi? diye sordu. Adam: Hayır Ey Allah’ın elçisi evlenmedim evlenme imkanına da sahip değilim dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) senin ezberinde İhlas sûresi yok mu? Buyurdu. Adam: Evet var dedi. Rasûlullah (s.a.v.), o Kur’ân’ın üçte biridir buyurdu. Sonra Rasûlullah (s.a.v.) ezberinde Nasr sûresi yok mu? Buyurdu. Adam: Var dedi. Rasûlullah (s.a.v.): O da Kur’ân’ın dörtte biridir buyurdu. Sonra Rasûlullah (s.a.v.), ezberinde Kâfirûn sûresi var mı? buyurdu. Adam da: Evet deyince Rasûlullah (s.a.v.), Kur’ân’ın dörtte biridir, buyurdu. Sonra Rasûlullah (s.a.v.), ezberinde Zilzâl sûresi yok mu buyurdu. Adam: Evet vardır deyince Rasûlullah (s.a.v.), o da Kur’ân’ın dörtte biridir, buyurdu ve (Sen zengin sayılırsın bunları öğretmeyi mehir olarak kullanıp) evlen evlen buyurdu.” (Tirmizi, 2895-Müsned: 12031)

Hasım’dan rivayete göre Rasûlııllah (s.a.v): “Zilzâl Suresi Kur’an’ın yarısına, Âdiyât sûresi de yarısına denktir,” buyurmuştur.(Ebul-Leys semerkandi-Tefsirül Kuran)

Efendimiz s.a.v buyurdu: kim bu sureyi 4 defa okursa bütün kuranı okumuş gibi olur. (Beydavi tefsiri)

Surenin havassı

Havas eserlerinde bir iki özelliği bildirilen hakkında fazla bilgi olmayan surelerden biriside zilzal suresidir. Bu sebeple biz bu surenin tespit ettiğimiz bazı özellik ve faydalarına değineceğiz.

1.Zilzal suresini 40 bin kere okusa düşmanı helak olur selamete erişir.

2.Her türlü ruhani illetlerde faydalıdır. Cin, peri ve sara rahatsızlıklarında özellikle şifa ayetleriyle beraber bu surenin de okunması çok faydalıdır. Bu surenin müdebbiratı emr diye nitelendirilen meleklerle sıkı bir irtibatı vardır bu yüzden sakın gaflet edilmesin.

3.Kim zilzal suresini namaz içinde çokça okumayı adet haline getirirse, cenabı hak o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi, korktuklarından da emin ve beri kılar.

4.Kötü ve zalimlerin ve şer için bir araya gelmiş olanların dağılmaları, bulundukları yerleri terk edip gitmeleri için bu sureyi bir avuç toprağa veya bir miktar suya 100 okuyup gitmelerini istediğin hanenin önüne serpersen makat hasıl olur. O şerliler orayı terkederler.

5.Gördüğü bir rüyayı veya manayı çözemediği zaman kişi rızaellillah 2 rekat namaz kılar birinci rekatta fatihadan sonra mülk ikinci rekatta ise fatihadan sonra Cuma ve zilzal surelerini okur. Sonra zilzal suresini bir kağıda yazar ve 100 defa da bu sureyi okur. Sonra hiç kimseyle konuşmadan, yeme-içme yapmadan yatar. Bu yazdığı kağıdıda başının altına koyar uyursa manalarını çözemediği rüyalarını açık bir şekilde rüyada görür biiznillah.

6.Havas ilimleriyle meşgul olanların bileceği üzere her davet ve amelin genelde sarfiyesi vardır. Her amel ve uygulamanın kendine özgü sarfiyesi olmakla beraber, bu surenin en büyük özelliklerinden birisi budur ki; her amelin, uygulamanın akabinde yapılacak sarfiye dualarının arasında veya müstakil olarak sadece bu sureyi okuyabilirler. Bu surenin sarfiye duası olarak okunması her amel ve uygulamaya uygundur. Hatta yapılan her hangi bir uygulamada o amelin sarfiyesi bilinmiyorsa zilzal suresini sarfiye olarak okumaları yeterlidir. Aynı şekilde cinleri ve ruhanileri bir yerden uzaklaştırmada da ayetelkürsi ile beraber okunması yeterlidir.

7.Zilzal suresinin celp ve muhabbette de etkileri vardır. Lakin kötüye kullanılacağından dolayı bu özelliklerini beyan etmiyoruz.

8.Bu süreninde diğer surelerde olduğu gibi riyazatı ve daveti vardır. Sakıncalarından dolayı bu bilgilerine de değinmiyoruz.

9.Uykusunda bir kimseyi konuşturmak için bir miktar ceylan derisine uygun bir gün ve şerefli bir saatte zilzal suresini yazıp konuşturmak istediği kişinin göğsüne koyarsa maksat hasıl olur.

10.Bu sure sihir ve büyü yapılan kişilerin iyleşmelerinde onlara yapılan sihirlerin iptal edilmesinde özellikle tekvir suresiyle beraber uygulanması çok tesirlidir biiznillah sihirleri iptal eder.

11.Doğal afetlerde (sel, deprem vs.) bu sureyi okumakla meşgul olmak o afetlerden kişiyi muhafaza eder biiznillah

12.Her hangi bir yerde zehirli veya vahşi hayvan korkularında konakladığı veya geceliyeceği yerde bir çubukla kalacağı alanı çizerek daireye alan ve 100 defa bu sureyi okuyan kişi, orayı terkedeceği zamana kadar her türlü haşerat ve zehirli hayvanların zararlarından korunmuş olur.

13.Hayvanlara (sığır, koyun gibi) nazar veya durduk yere telef olmalarında 21 adet zilzal suresini beyaz bir yumurtaya okuyup ahırda hayvanlarından her birinin başından bu yumurtalar asılsa artık hayvanlar telef olmaz biiznillah. Aynı şekilde koyun sürüsünü muhafaza için bu sure yazılıp sürünün en önünde giden hayvanın boynuna asılsa sürü muhafaza olunur.

14.Definenin Tılsımını iptal ve başında bulunan görevlisi varsa bunu uzaklaştırmak için bir miktar suya 21 Ayetel kürsi 21 Zilzal suresi ve 21 Tekvir suresi okunur ve suyu define mahallinin etrafına serperse maksat hasıl olur biiznillah.

15.İfrit veya ruhani illetlerden dolayı kas erimesi ve rahatsızlıkları, sırt, bel, bacak ağrıları olan hastalarda halis zeytin yağına 72 ayetelkürsi, amenerrasulü 11 defa, saffat ilk on ayeti 21 defa, 7 adet tekvir suresi, 21 adet zilzal ve ihlas, felak, nas okunup bu yağla hastanın vücudu yağlanır ve bir miktar devam edilirse şifadır biiznillah.

16.Tasavvufta salikler seyri sülük yolunda birinci fena tecellilerinde bu sureyi çok okumaları meşgul olmaları, diğer fena tecellilerini hızlandırmaya sebeptir. Aynı şekilde himmet ehli olupta kişilerin sıkıntılarını toparlayan kişi bu manevi yüklerden ve zararlarından kurtulmak için bu sureyi bol bol okumaları gerekirki kişilerden topladığı sıkıntılar kendisinede zarar vermesin. Allahu alem bissavab

hkerrar-envarul mearif ve esrarul hakaik-fedailül kuran

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.