Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
1 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 1.520 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Duha suresinin Havassı (Sırları)

Bu mübarek süre. El -Fecr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur, Kur’ân-ı Kerim’in doksanüçüncü sûresi. Onbir âyet, kırk kelime, yüzyetmiş iki harften müteşekkildir. Fasılası, se’, râ’, elif harfleridir. Sûre, ismini ilk âyetindeki “Duhâ” kelimesinden almıştır.

Duha kuşluk vaktine, yâni: Gündüzün öğleye doğru güneşin yükselmekte bulunduğu vakit mânâsına olan Duha’ya yemin ile başladığı için bu mübarek süreye bu isim verilmiştir. Bundan evvelki leyl süresinde mallarını fakirlere, zaiflere dağıtan en muttakî zâtların nail olacakları büyük nimetler bildirilmiştir. Bu süre-i celîlede de en büyük takvaya sahip ve risâletle vasıflanmış olan Peygamberimizin yetimlere, fakirlere güzel, muameleler ile mükellef bulunduğu ve nice ilâhî nimetlere mazhar olduğu beyan buyrulduğundan bu iki mübarek süre arasında güzel bir münâsebet vardır.

Rivâyetlerde Rasûlullah (s.a.s.)’e,gelen vahyin bir müddet kesildiğini, Cibrîl (a.s.)’in bu süre zarfında görünmediğini, bunun üzerine müşriklerden bazılarının, “Rabbi Muhammed’e küstü, O’nu terk etti” iddiasında bulunduklarını, bazılarının ise -vahyin şeytandan geldiğine inandıklarından; “Şeytanı onu terk etti” dediklerini naklederler (el-Vâhidî, “Esbâbü’n-Nüzûl “, Sûretu ve’d-Duhâ; Buharî, Kitâbü’t-Tefsîr, Sûretu ve’d-Duhâ)

 Nitekim Cündüb el Becelî diyor ki: Cibrilin, Rasûlullah (s.a.v.)’i ziyareti gecikmişti. Bunun üzerine müşrikler: Muhammed, Rabbi tarafından terk edildi dediler. Allah’ta, Duha sûresi 3. ayeti olan; “Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı” ayetini indirdi. (Buhârî, Cihâd: 27; Müslim, Cihâd: 17; Tirmizi 3345)

Efendimiz s.a.v den: kim duha suresini okursa Allah onu muhammedin s.a.v şefaat etmesine razı olduğu kimselerden kılar ve ona yetim ve miskinlerin sayısı kadar onar iylik yazar. ( Beydavi tefsiri)

Hz. Ali r.a rivayetle demiştir ki: biz ehlibeyt indinde ümit verici ve şefaat ayeti “Rabb’in sana, sen razı oluncaya kadar verecek”  ayetidir ve o şefaattir dedi. (Elmalı duha tefsiri)

Temîm ed-Dâri’den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle demiş: “Kim bir gecede on ayet okursa, gafillerden yazılmaz!”  (Darimi, 3445)

Surenin Havassı (sırları)

Bu sure de havas eserlerinde 1-2 özelliği beyan edilen surelerdendir. Bu surenin de havas eserlerinde geçmeyen şahsımın tespit ettiği bazı özelliklerine gelince:

1-Ubey bin kabdan r.a rivayetle derki: kim güneş doğarken ve batarken duha suresini 7 defa okursa hiçbir şeyi zayi olmaz, hiçbir şeyi kaybolmaz ve çalınmaz. Hanesine fesat ve haset girmez. Bulaşıcı hastalıklar hanesine girmez ve bulaşmaz korunmuş olur. Hırsızlar evine girmeye çalıştığında dışardan evin etrafının adeta demirden zırhlarla sarılı bulunduğu gibi o eve girecek yol bulamazlar.

 2-İmamı gazali derki: ashabı kiram efendilerimizin içinde bir gurubun her hangi bir şeyi kaybolduğunda duha suresini okurlardı ve kaybettikleri şeyi bulurlardı.

3-Duha suresi: Feraha çıkmak isteğine nail olmak gani (zengin) olmak ve her murat için her gün 3-7-11 defa okunur. Yine rızık bolluğu için bu sureyi 11 defa okuyup Muğni esmasıyla beraber okumaya devam edenlerin rızıkları genişler.

4- evlenmeye niyet edip evlenmek isteğiyle bir kadına veya kıza talip olup da ailesi kızı vermese veya başka aksilikler olsa böyle bir durumda Vedduha suresini kelimeleri adedince 40 kere veya harfleri adedince 172 defa okuyup sonra ya camiunnase liyevmin la raybe fihi keza ve keza diye dua edilse maksadı hasıl olur. (yalnız keza yerine matlubun adı söylenir) bu uygulama Erkek içinde aynıdır. Meşru daire dışında celp için sakın kullanılmasın vebali büyüktür.

5-yine bir kadına veya erkeğe talip olunsa evlenmek niyetiyle bu sure 40 defa taha suresi 11 defa ve fecir suresi 7 defa okunup dua edilirse haceti reva olur.

6-Papaz büyüsü ve her türlü büyü ve sihir için bu sureyi sihir ayetleriyle beraber 11 veya 40 defa okumak faydalıdır.  Yine kuvvetli sihir ve büyülerde Yol kenarlarında dağlarda bulunan çeşmelerden veya kaynak kuyu sularından 7 adet farklı yerden su alınır ve bu sular karıştırılır. Daha sonra 72 Fatiha suresi 313 Ayetel-kürsi 111 Besmele 21 Tekvir suresi 21 kere Taha 67-68-69 ayetleri 34 Vedduha (Duha) suresi ve 17 şer defa Felak Nas sureleri bu çeşmelerden alınan suya okunur bu suyu 7 gün hasta içer ve 7 nci gün bu suya kaya tuzu ilave ederek gusul abdesti alırsa biiznillah büyü kalmaz.

7-yine bu sureyi aileye veya eşler için sihir, büyü, haset yapılmış olduğu durumlarda okumak faydalıdır. Böyle bir durumda bu sureyi bir miktar tuza 34 defa 17 şer defa ihlas felak ve nasla beraber okuyup o okunan tuzu evde yemeklerde kullanmak veya direk tuzu yemek aile veya sihir yapılmış kişiler için yapılan sihri iptal eder biiznillah. 

8-kimin bir şeyi kaybolur veya zayi olursa cuma günü kuşluk vakti 8 rekat kuşluk namazı kılıp bitirdikten sonra 7 defa duha suresini okuyup akabinde şu duayı okursa matlubu hasıl olur okunacak dua: ya camiul acaibi ya raddü külli ğaibin ya camiüşşettati ya men megalidul umuri biyedihi ecmi ala dai-i ev ecmi dai filan ibni filanin aleyhi la camiu lehu illa ente. (filanların geçtiği yerde okuyan ismini zikreder)

Anlamı: ey acaip şeyleri toplayıp bir araya getiren ey kaybolan her şeyi geri çeviren ey dağınık şeyleri bir araya getiren ey her şeyin anahtarı elinde bulunan kaybettiğim şeyi benimle bir araya getir bunu bir araya getirip toplayan ancak sensin sen.

9-herhangi bir sebepten dolayı ayrı olan ama boşanmamış olan eşlerin tekrar birleşmesi için veya eşlerin birbirlerine küslüklerinin gitmesi için. Veya evini terkedip gitmişin evine dönmesi için duha (vedduha) suresini 172 defa okuyup akabinde Ya camiunnase liyevmin la raybe fihi keza  der keza yerine kim için okumuşsa onun adını zikreder ve akabinde şöyle der:  ey her şeyi bir araya getiren  Cami olan rabbim beni ve eşimi rahmetinle bir araya getir. Diye dua ederse muradı hasıl olur.

10-her gün bu sureyi 11 defa okumayı adet edinenlerin rızıkları çok maişetleri geniş ve bol olur. Yine bu sureyi rızık ve maişet bolluklarında vakıa suresiyle beraber devamlı okumak çok faydalıdır.

11-sitresli sıkıntılı ve darlık zamanlarında bu sureyi sabah namazlarının peşine 40 defa okuma sıkıntıların dağılmasına sebeptir.

12-evin içinde bir şeyini kaybetipte bulamayan kişi bu sureyi sayısız okuyarak kaybettiği şeyi ararsa bulur.

13-El muğni esmasını devamlı bu sureyle beraber 40 gün sabah namazından sonra okumaya devam edenlerin rızıkları genişleyeceği gibi, istedikleri şeyleri rüyalarında görmeye de başlarlar.

14- Bu sureninde riyazatı ve görevlileriyle irtibatı vardır. Lakin sakıncalarından dolayı beyan etmiyoruz. Ancak bilinsin ki bu surenin ve inşirah suresinin görevlileri müşterektir. İkincisi Bu görevliler Kişilerin rüyalarına girmede, kalplere tasarrufta, efendimiz s.a.v de olduğu gibi şerhi sadırda yani manevi kalp ameliyatında, tayyi mekan gibi tasarruflara da haiz meleklerdendirler. Geçmişte ehli havvas içerisinde bu varlıkların yardımıyla bir anda kabeyi tavafa giden zatlar olmuştur. 

15-tasavvuf yolunda bazen saliklerde manevi tıkanıklık halleri veya kabz halleri gibi durumlar zuhur ettiğinde bir Cuma günü kuşluk namazı kılıp namazda secde de Ya Basıt esmasını sayısız okuyup namazdan selam verdikten sonra da bu sureyi okumaya başlayıp 3 ncü ayetini 40 defa okuyup tekrar edip kaldığı yerden okumaya devam edip sureyi tamamlayıp dua ederse ve kabz hallerinin dağılmasını isterse mücerreptir.

16- seyri sülükte nefsin mutmainne kısmından itibaren devamlı bu sureyi namazlarda veya harici zamanlarda okumak meşgul olmak kişiye radiye nefis kapılarının aralanmasını hızlandırır. Özellikle meleki ve rabbani ilham kesintileri veya manevi tıkanıklık durumlarında bu sureyle meşguliyet çok faydalıdır. Allahu alem bissavab.

Not: Bu sure ve inşirah surelerinin havas uygulamalarında hayırlı şeylerin haricinde kullanılmasında görevlilerin o kişilere sıkıntılar vermesi mümkündür. Zira bu sureler unutulmasın ki Efendimizin s.a.v Mekke de en sıkıntılı ve meşakkatler çektiği dönemde onun için indirilmiş surelerdir ve ona özgü surelerdir. Bu sebeple bu surelerin şer uygulamalarda kullanılmasında görevlilerinin o kişilere sıkıntı vermesi söz konusudur. 

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.