Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 10.714 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Tekasür Suresinin Havassı

Bu mübarek sûre “El-Kevser” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerîm’in yüzikinci suresi, sekiz ayet, otuzaltı kelime ve yüzelliki harften ibarettir, fasılası ra, mim ve nun harfleridir.. “Tekâsür”den, yâni: Çokluk kuruntusundan haber verdiği için kendisine bu tekâsür adı verilmiştir. Bundan evvelki “El-Kâria” sûresinde kıyametin dehşetli vasıfları ve sâlih kullar ile isyankâr kimselerin akıbetleri bildirilmişti. Bu sûrede de insanların nihayet âhirete gidip cehennemi görecekleri ve birer suale tâbi olacakları bildirildiği için bu iki sûre arasında büyük bir münâsebet vardır.

Surenin Faziletine dair Hadisler

Abdullah b. Şıhhîr (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Abdullah, Peygamberin meclisine vardığında Rasûlullah (s.a.v.): “Çokluk kuruntusu sizi oyaladı.” (Tekasür sûresi 1.) ayetini okumakta idi. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ademoğlu, malım malım malım diyor. Oysa sana malından sadaka vererek tükettiğin, yiyip bitirdiğin ve giyip eskittiğinden başka ne var?” (Müslim, Zühd: 27; Nesâî, Vesâyâ: 17)

İbn-i Ömerden rivayete göre Rasûlullah (s.a.v) “Sizden biriniz hergün bin âyet okuyamaz mı?” buyurunca, onlar: “Her gün bin âyeti kim okuyabilir ki” Dedi ki: “Sizden bîri Tekâsûr sûresini okuyamaz mı?” (İşte bu bin âyete bedeldir) (Ebul-Leys Semerkandi Tefsirul Kuran)

Ebu’d-Derda dan, (O da) Hz. Peygamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurmuş: “Kim bin ayet okursa, ona bir kıntâr sevab yazılır! Bu (kıntârın) bir kıratı, büyük tepe gibidir!” (Süneni Darimi 3466)

Elhakümüt-tekasür suresini (Devamlı) okuyan kimse meleküt aleminde şükrünü ödeyen kimse diye çağrılır.(Firdevs:Esma binti Amis (r.anha) dan)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bir kimse bir gecede 1000 ayet okursa Allah’a, kendinin yüzüne güler bulduğu halde mülaki olur. “Ya Resulallah bin ayet okumaya kimin gücü yeter?” diye sorulunca, Resulallah besmele ile ” Elhâkümüttekâsür”ü (Tekasür suresini) sonuna kadar okudu da şöyle buyurdu: Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bu sure bin ayete bedeldir.(Hz. Ömer (r.a.) dan. Ramuz 439/2)

Surenin Havassı

1-İmamı Caferi Sadık (r.a) buyurur ki: Bu sure yağmur yağarken okunursa Cenab-ı hak okuyan kimsenin günahlarını bağışlar.

2-İkindiden sonra güneş batmaya yakın bir zamanda okunursa ertesi gün, gün batana dek Allahın eman ve muhafazasında olunur. Baş ağrısına okunursa teskin eder, fayda verir.

3-Tam ve yarım baş ağrılarında ikindiden sonra okunursa biiznillah geçer. Surenin Yazılıp taşınması da  aynı neticeyi verir.

4-Kabristana gelen kimsenin, mezârın sağ yanına, ya’ni kıble tarafına ayak ucuna yakın durması, selâm vermesi, ayakta veya çömelip veya oturup, Bekara sûresinin başını ve sonunu, Yasîn-i şerîf sûresini, Tebâreke, Tekâsür, İhlâs ve Fâtiha sûrelerini okuyup meyyite hediye etmesi müstehabdır. Aynı şekilde kuranın hatmi yapıldıktan sonra tekasür suresinden başlanıp aşağıya doğru kısa sureleri okuyup akabinde dua yapmakta müstehabtır.

5-Dünyevi ve uhrevi musibetlerin defi için günde 3 kere okunur. Devamlı meşgul olanlar kabir azabından emin olurlar.

6-Zalimlerin ve cebbarların yanına giderken bu sureyi okuyan kişinin gönlüne ferahlık ve sukunet gelir korkusu gider ve cismi bedeni onların şerrinden muhafaza olunur biiznillah.

7-Rızık ve maişet darlıklarında kelimeleri adedince (36) okumak ve devamlı meşgul olmak rızkı genişletir darlıkları giderir umulmadık yerden rızık gelmesine sebeptir biiznillah. Yine normal zamanlarda bu adette okumaya devam edenler rızık sıkıntısı çekmez.

8-Maişet darlığında Pazartesi veya Perşembe gecesi rızaellillah 2 rekat namazın akabinden 40 defa bu sureyi okuyanların hakka tevessül edenlerin maişet sıkıntıları gider. (Hacetlerde genelde Pazartesi ve Perşembe günlerinin zikredilmesinin bir hikmeti bu günlerde haftalık amellerin Allaha (c.c) sunulduğundandır bu husus hadisle sabittir gaflet etmeyin)

9-İmanda yakin elde etmek isteyenler bu surenin ebced değeri (1121) kadar okumakla meşgul olurlarsa biiznillah yakinleri artar. Ayrıca takvayı da kazanırlar.

10- Bu sureyi devamlı okuyan ani bir ölümle ölmez.

11-Ölmüş bir kimsenin rüyada halini görmek isteyen Cuma gecesi rızaellillah 2 rekat namaz kılıp birinci rekatta fatihadan sonra mülk (Tebareke) suresini ikinci rekatta da Nebe(Amme) suresini okuyup namazın bitiminde 1001 defa bu sureyi okursa kişinin ahvali gösterilir. ( Zaten bu sureyi her gün bin defa okumaya devam edenlerin kısa süre sonra kabir alemine vukufiyeti artar alemi berzahı keşfeder.)Allahu alem bissavab.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.