Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 10.527 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Fatiha Suresinin Fazileti ve Havassı

Kuranın ilk suresi Fâtiha, “açılacak şeylerin başı, ilk açılacak yer” demektir. Mukabili “hâtime”dir. Bu sûreye, Allah kelâmının başında bulunduğu yahut namazda ilk okunan sûre veya tümüyle ilk inen sûre olarak Fâtiha sûresi denilmiştir.

Çoğunluğun görüşüne göre Mekkî’dir ve yedi ayettir. Besmelenin sureden olup olmadığı ihtilâflıdır. Surenin yirmiden fazla adı vardır. En meşhurları: Fâtiha, Ümmü’l-Kitap (Kitabın anası), Ümmü’l-Kur’an, Seb’ul-Mesânî (tekrarlanan yedi), el-Hamd (konuşma dilinde Elham)’dır. Surenin fasılası Nûn ve Mim harfleridir. Bazı âlimlere göre Fâtiha sûresi, Kur’an’ın bir özetidir. Tevhid, âhirette cezâ ve mükâfat, sadece Allah’a ibadet, sırat-ı müstakim yani hidayet ve saadet yolu, geçmiş toplulukların ibret alınacak kıssalarını hedef edinen Kur’ân’ın bu ilk suresinde bütün bunlara temel teşkil eden hususlar vardır. (Muhammed Abduh, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakım, Mısır 1373 H., I, 37-38).

2875- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.), Übey b. Ka’b namaz kılıyorken onun yanına vardı ve “Ey Übey” dedi. Übey yüzünü çevirip baktı fakat cevap vermedi. Ama namazını kısa kesip bitirdi ve Rasûlullah (s.a.v.)’e vardı; “selam sana olsun Ey Allah’ın Rasûlü” dedi. Rasûlullah (s.a.v.)’de selamını aldı ve “Sana seslendiğimde neden niçin cevap vermedin? Übey: Ey Allah’ın Rasûlü, namazdaydım. Rasûlullah (s.a.v.): Allah’ın bana vahyettiği Kur’ânda: “Ey iman edenler size hayat verecek sizi düzeltecek mesajlara çağırdığı zaman, Allah ve elçisinin mesajına uyun!” (8 Enfal: 24) emrini görmedin mi? Übey: “Evet gördüm” dedi ve inşallah bir daha bu hataya düşmem dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): “Sana ne Tevrat’ta ne İncil’de ne de Zebur’da ne de Kur’ân’da bir benzeri indirilmemiş olan bir sûreyi öğretmemi ister misin? Übey de evet Ey Allah’ın Rasûlü dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), namazda nasıl okursun? Buyurdu. Übey: Ümmül Kur’ân olan Fatiha sûresini okudu. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu okuduğun Fatiha sûresinin bir eşi ne Tevrat’ta ne de İncil’de ne de Zebur’da ne de Kur’ân’da indirilmemiştir. O yedi ayetli olup devamlı tekrar edilen bana verilen Kur’ân’dan bir parçadır.” (Buhârî, Tefsir-ül Kur’ân: 27; Ebû Dâvûd, Salat: 17)

28-…….Ebû Saîd Hudrî şöyle dedi: Biz, bize âid bir yolculuk­ta bulunuyorduk. Derken bir yerde konakladık. Akabinde bir kız geldi ve:

— Kabilenin büyüğü (bir akreb tarafından) sokulmuştur. Erle­rimiz yanımızda yoklardır. Binâenaleyh sizlerden bir ilâç yapıcı var mıdır? dedi.

O kızm beraberinde bir adam kalktı. Biz onu rukye yapar ola­rak bilmiyorduk. O kimse, o sokulmuş olan kimseye rukye yaptı. So­kulmuş olan kimse derhâl iyileşti. Ve bizden giden o kimse için otuz koyun verilmesini emretti. Ve bizlere de süt içirdi. Bizden olan kimse bize dönünce ona:

— Sen rukyeyi güzel yapar miydin yâhud sen rukye yaparrmy-

dın? dedik. O:

— Hayır yapmazdım. Ben ona Ümmü’l-Kitâb’ı okumaktan başka bir rukye yapmadım, dedi.

Biz kendi kendimize;

— Biz gelinceye yâhud Peygamber’e bu olan işleri arzedip so-runcaya kadar hiçbirşey ihdas etmeyin, bildirmeyin, dedik.

Nihayet Medine’ye geldiğimizde bunu Peygamber(S)’e zikrettik.

—  “Fatiha Sûresi’nin bu kadar müessir bir duâ olduğunu ona öğreten nedir?” dedi.

Sonra seriyye halkına:

—  “Şimdi sürüyü taksim edin, benim için de bir pay ayırın” buyurdu.

Ebû Ma’mer de şöyle dedi: Bize Abdu’l-Vâris tahdîs etti. Bize Hişâm tahdîs etti. Bize Muhammed ibn Şîrîn tahdîs etti. Bana Ma’-bed ibn Şîrîn, Ebû Saîd Hudrî’den bunu tahdîs etti (Buhari-Kitabu Fedailil Kuran)

Kurtubî şöyle demiştir: el-Fâtiha, Kur’ân’ın başlangıcı olmak ve Kur’ân’ın ilimlerinin hepsini hâvî olmakla üstün oldu. Çünkü o, Allah’ı senayı, ibâdetini ikrarı, O’na ihlâsı, O’ndan hidâyet istemeyi, ni’metlerinin hakkını ödemekten acze, mâad işine ve inkarcıların akıbetinin beyânına işareti içine almaktadır ki, bunların hepsi onun rukye yeri olmasını gerektirecek şeylerdendir (İbn Hacer).

Hüseyin (r.a.)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Cenab-( Hak. gökten yüzdört kitap indirdi. Bunların yüzünün bilgisini, Tevrat, İncil, Zebur ve Furkân’a koydu. Sonra bu dört kitabın taşıdığı ilimleri Furkâna (Kur­ana); Furkân’ın ilimlerini, Mufassal sûrelere;[1][21] Mufassal sûrelerin ilimlerini Fâtiha’ya koydu. Kim Fatiha Sûresi’nin tefsirini bilirse, Allah’ın indirdiği bütün kitap­ların tefsirini bilmiş olur. Kim Fatiha Sûresini okursa, sanki Tevrat, İncil, Zebur ve Furkân’ın tamâmını okumuş gibi olur.” Suyû-tî. İtkân. 1/62). Razi-Tefsiri kebir)

3373. Bize Kabîsa haber verip (dedi ki), bize Süfyân, Ab-dulmelik b. Umeyr’den haber verdi ki, O şöyle demiş: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuş: “-Fatiha Sûresinde her hastalığın şifası vardır!”

3376. Bize Nuaym b. Hammâd rivayet edip (dedi ki), bize Abdulaziz b. Muhammed, el-Alâ b. Ab d i rr ah man’dan, (O) babasından, (O da) Ebû Hüreyre’den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuş: “Ne Tevrat’ta, ne de İncil, Zebur ve Kur’an’da onun -yani Kur’an’m Anası (Fatiha’nın)-benzeri indirilmemiştir! Şüphesiz o, bana verilen “seb’ mine’l-mesani” ve şu büyük Kur’an’ın (özetijdir.” Tirmizi, Tefsir, 16(5/297); Müsned, 2/357, 413; Müstedrek, 1/558.

3377. Bize Ebû Ali el-Hanefi haber verip (dedi ki), bana İbn Ebi Zi’b, el-Makburi’den, (O da) Ebû Hüreyre’den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Elhamdülillah (Sûresi, yani Fatiha Sûresi), Kur’an’ın Anası, (Levh-i Mahfuz’dahi) Kitab’ın Anası ve es-Seb’u’l-Mesani’dir!”Buhari, Tefsir, 15/3(5/222); Ebû Davud, Vitr, 15(2/71); Tirmizi, Tefsir, 16(5/297) Müsned, 2/448.

Abdullah b. Abbas diyor ki:

“Bir gün Resulullah, Cebrail ile birlikte otururken yukarıdan bir gıcırtı işitti. Cebrail başını yukarı doğru kaldırdı ve şöyle dedi: “Bu, bugün gökte açı-lanbir kapıdır. Bu kapı bu güne kadar hiç açılmamıştı. O kapıdan bir me­lek indi. Bu melek yeryüzüne inen bir melektir. Bir güne kadar hiç inme­mişti. Melek selam verdi ve şöyle dedi: “Senden önce hiçbir Peygambere verilmeyen ve sadece sana verilen şu iki nurdan dolayı sana müjdeler ol­sun. Bunlar, Fatihatül Kitap ve Bakara suresinin sonudur. Bunlardan oku­duğun her harfin karşılığı mutlaka sana verilecektir (Müslim, K. el-Müsafirm, bab: 254, Hndis No: 806/Ncsai K. el-tftilah. bab: 25)

1011. Ebû Saîd Râfi‘ İbni Muallâ radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana:

– ”Mescidden çıkmazdan önce sana Kur’an’daki en büyük sûreyi öğreteyim mi?” buyurdu ve elimi tuttu. Çıkmak istediğimizde ben:

–Yâ Resûlallah! Bana Kur’an’daki en büyük sûreyi sana öğreteyim mi demiştiniz? dedim. Bunun üzerine:

– ”Elhamdülillâhi Rabbi’l–âlemîn’dir. O seb’ul–mesânîdir; bana verilen Kur’ân–ı Azîmdir” buyurdular

527. [1:469, Hadîs No; 927]

Ebû Ümâme’den (r.a.) rivayetle:

Dört şey Arşın altındaki hazineden indirilmiştir: Fatiha, Ayete’l-Kürsî, Bakara Sûresinin son iki âyeti [Amenerrasûlü] ve Kevser Sûresi (suyuti-Camiussağir)

2017. [3:418, Hadîs No: 3833]

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Fatiha Sûresi, Kur’ân’m anası, Kitabın kaynağı, tekrar edilen ye­di âyettir (suyuti-Camiussağir)

2805. [4:419, Hadîs No: 5827]

Abdülmelik bin Umeyr rivayet ediyor:

Fatiha Sûresi her hastalığa karşı şifadır (Suyuti-Camiussağir)

Diğer bir hadiste de : Fatihatül kitab sam’dan başka her şeye şifadır sam ise ölümdür. Buyrulur. (Hülai-Cabir den (r.a.)

Fatiha-i Şerifenin Havassı

Kuranın anası olan bir surenin sırlarına elbette son olmaz hassaları saymakla bitmez biz sadece en meşhur bilgileri ve şahsımın da tecrübe ettiği bazı özelliklerini bu surenin derledik inşallah.

İbrahim Teymî (r.a.): -Fatiha sûresinin bin açık, bin de gizli hikmeti vardır» demiştir.

ibnü Kasım (r.a.) : «Fatiha sûresinde Allah’ın adlarından beş ad vardır. Bunlar «lillâhi, Rabbi, Errahmâni, Errahimi, Mâliki» dir. Fâtiha’yı okuyan bunların hepsiyle Allah’a dua etmiş olur. Allah’tan ne dilerse verilir» demiştir.

İmam-ı Gazali (r.a.): «Nüfuzunun artmasını, toplumun saygınlığını kazanmasını, Allah’ın ayıplarını örtmesini isteyen Fatiha sûresini okusun. Bu sûreyi okuyana şeytan yaklaşmaz. Onu hak yoldan alıkoyamaz. Korktuklarından kurtulur, arzu ettiklerine ulaşır. Allah’ın rahmetini kazanır. Açlık, yokluk görmez. Bu sûreyi okuyan – Allah’a güvenerek – zalimlerin ve kötülerin şerrinden kurtulur, ömrü boyunca iyilik içinde olur» demiştir.

Beş vakit namazı kılan, her namazdan sonra yirmi defa Fatiha sûresini muntazam bir şekilde her gün okuyan bu sûrenin bir çok hikmetlerine ulaşmış olur. Böyle bir adam her türlü iflâstan kurtulur. Zengin olur. Allah’a bağlanan kalb bir daha O’ndan kopmaz. (Her namazdan sonra yirmi defa okuyamayanlar müsait zamanlarında yüz defa okurlarsa yine niyetleri hasıl olur.)

Yatarken Fatiha ile Felak ve Nası okuyan ölümden başka her müsibetten kurtulur.

1- Kuranda (fe)  ﻒ   harfinin bulunmadığı sure Fatihadır. Her afetten muhafaza eder (40) defa yazılıp suda silindikten sonra o sudan hasta içse ellerine ve yüzüne sürse bin türlü derde devadır.

2- Tehlike anında (19) defa okuyan tehlikeden kurtulur.

3- Harflerinin adedi kadar Cuma günü yazsa cin, insan ve ateş gibi şerlerden emin olur.

4- Yazılıp yağmur suyuyla silinerek içilse her hastalıktan ve kalp çarpıntısından korkudan kurtulur.

5-  Misk ile kase içine yazılıp yağmur suyu ile silinip sarı maya ilave edilse basur sahibine şifadır. Buna sarı mayaya beyaz horoz ile siyah tavuk ödü ilave edilse ruhanileri görür.

6-Temiz bir kaseye yazılıp gül suyu ile silinerek kulağa damlatılsa kulak ağrısından kurtulur.

7- İki rekat namazın her rekatında 7 fatiha üçer ihlas okuyup kılsa sonra her ne dua eder murad dilerse müstecab olur.

8- Günde yüz kere fatiha-i şerifeye devam eden her türlü kötü ahlaktan kurtulur.  Her türlü muradına nail olur. Her türlü şerden emin olur ve zenginliğe yönelir.

9- Zekanın artması hafızanın kuvvetlenmesi için yedi gün abdestli bir şekilde günde yetmiş kere zemzem suyuna veya temiz bir suya üfler ve onu içerse maksat hasıl olur.

10- Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri söyle buyurmustur: Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa, aksam namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en sonunda şu mübarek duayı akabinde okursa mücerreptir.

İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen ve hasale mâ fi zamîrî.

(Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karsı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir).

11- Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ve farzı arasında kırk defa okuyup ellerine üfürüp gözlerine sürse ağrı geçer.

12- Diş ağrısı için şehadet parmağını ağrıyan dişin üstüne koyup 7 defa fatiha okunsa biiznillah geçer.

13- Bazı azaları tutulanlar için Günde 70 fatihayı yedi gün o azaların üzerine okunsa şifasını bulur.

14- Sarası olana Fatiha Ayetelkürsi cin suresinden beş ayeti bir suya okuyup nöbet esnasında hastanın yüzüne serpilse şifadır.

15- Çocuklara arız olan ümmü sübyan ve sara için üç gün yirmi kere besmele ile ikişer yüz Celal ismi ve 7 şer fatiha,ayetel kürsi okunsa derhal şifa bulur.Tecrübe edilmiştir

16- Öfke kıskançlık ve düşmanlığın izalesi için 70 defa fatiha ile elemneşrahleke (İnşirah) suresini suya okuyup yüzüne serpilse mücerreptir.

17- Tıbbi olmayan kusma ve halsizlikte uygulanacak terkip Tıbbi bir gerekçe ve sebebi olmadan kusma ve halsizlik hallerinde hastanın üzerine ve bir bardak suya 72 fatiha suresi 21 ayetel kürsi okunur. Hasta o suyun bir kısmıyla yüzünü ve ensesini ıslatıp o suyu içerse Allahın izniyle hasta iyileşir.  Bir miktar ılık çorbaya bol nane katıp yedirilirse buda kusmayı keser Mücerreptir.

18- Evde bereket ve bolluk için Evine girerken Fatiha suresini ve ihlas suresini okursa ve buna devam ederse Allah celle celaluhu evinin bereketini artırır ve bolluğa gark eyler o haneden fakirliği giderir.

19- Geceleri korkanlar için Rivayet olunur ki Fatiha suresi Ayetelkürsi ve aşağıda ki ayetleri gece okuyana Hak teala vazifeli melek ihsan eder takı sabaha kadar onu ölümün haricinde her şerden muhafaza ederler. Bu ayetlerin peşinden İhlas suresi ve Felak-Nas sureleri de okunması lazımdır. Bismillahirrahmanirrahim İnne rabbekumullahullezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin summesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlubuhu hasisev veş şemse vel kamera ven nucume musehharatim bi emrih, ela lehul halku vel emr, tebarakellahu rabbul âlemîn. Ud’u rabbekum tedarruav ve hufyeh, innehu la yuhibbul mu’tedîn. Ve la tufsidu fil erdi ba’de islahiha ved’uhu havfev ve tamea, inne rahmetellahi karibum minel muhsinîn. (Araf 54-56) Huvallahullezi la ilahe illa hu, ‘alimulğaybi veşşehadeh, huverrahmanurrahîm. Huvallahullezi la ilahe illa hu, elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘azizul cebbarul mutekebbir, subhanallahi ‘amma yuşrikûn. Huvallahul halikul bariulmusavviru lehul’esma ulhusna, yusebbihu lehu ma fissemavati vel’ardi ve huvel’azizulhakîm. (Haşr 22-24)

20- Sıtma için Bir miktar suya Fatiha suresini 40 kere okuyup o suyu sıtma tutanın yüzüne serpilse sürülse biiznillah şifa bulur.

21- Alimler demişlerdir ki seher vakitlerinde 41 defa fatihayı okumaya devam edene Allah c.c rızık kapılarını açar işlerini ona kolaylaştırır.

22- Açık seçik konuşmak için ve kekeme olanlar için Gerek çocukların gerekse büyüklerin iyi açık ve seçik konuşmaları kekemeliklerinin gitmesi için bu aşağıdaki ayetleri ve Alak suresinin tamamını  temiz bir cam bardağa, tabağa veya zağferan ve misk ile bir kağıda yazılıp hastaya içirilir ayrıca bu ayetleri büyük olanlar okumaya devam ederlerse biiznillah sıkıntıları zail olur.

Bismillahirrahmanirrahîm. El hamdu lillahi rabbil alemîn. Er rahmanir rahîm. Maliki yevmid dîn. İyyake na’budu ve iyyake nesteîn. İhdinas siratal mustekîm. Siratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve laddâllîn. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetuv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hifzuhuma, ve huvel aliyyul azîm. (Fatiha-Bakara 255)

Kale rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdetem mil lisani. Yefkahu kavli.Taha 25-28

Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlev ve mines salihîn. Aliimran 46

kalu keyfe nukelimu men kane fil mehdi sabiyya Kale inni abdullah, ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya  Meryem 29-30

Fe fehhemnaha suleyman, ve kullen ateyna hukmev ve ilmev ve sehharna mea davudel cibale yusebbihne vet tayr, ve kunna failîn. Ve allemnahu san’ate lebusil lekum li tuhsinekum mim be’sikum, fe hel entum şakirûn. Enbiya 79-80

kaleta eteyna taiîn (Fussilet 11 )lillahi rabbil alemîn

ve Alak suresi tamamı yazılır

23- Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur.

24-Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba  gülsuyu zağferan ve misk ile yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir. Kalp çarpıntılarında da faydalıdır.

25- Fatihayı yazıp Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer. Yine bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silip 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa bulur.(tıbbi müdahale imkanı olmayan durumlarda uygulanır)

26-Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilir. Ağrı geçer.

27-Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

28-Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Diğer rivayette harfleri adedince yazılır.

29- Ruhanileri görmek için ocak veya şubat ayında bu sureyi bir cam kap içine yazsın sonra bunu yağmur suyuyla silip isfehan sürmesi hazırlasın, süt beyaz horozun ödünü, siyah tavuk ödü ilave etsin bu hazırladığı sürmeyi gözlerine çekerse ruhanileri görür mücerreptir.

30- Fatihayı şerifeye her gün sabah namazından sonra 20 öğle 20 ikindi 20 akşam 30 ve yatsıdan sonra 30 defa okumaya devam eden her türlü hayrı bulur muradına nail olur. Rızkında ve işlerinde kolaylıklar ihsan edilir.

31-  Niyet ettiği şeyi Rüyada görmek için Nasr suresini  beş kere okuyup her birini bir parmağına üfleyip sonra salavatı şerife fatiha-i şerife ve Kevser suresini okuyup yatsa niyet ettiği şeyi rüyada görür.

32- Cebrailin a.s Peygamberimize öğrettiği dua Yetmiş türlü derde devadır nisan yağmurunun suyunu bir şişe içine koyup yedi duayı 70 kere okusa yedi sabah 7 şer yudum içse devadır göğüs, nefse meyil, ahlak eksikliği, vesvese, şeker, kemik vs. her türlü hastalığa şifadır mücerreptir. Dua budur fatiha ayetel kürsi ihlas muavezeteyn (Felak ve Nas) salavatı şerife ve lailahe illahu vahdehula şerikeleh lehülmülkü velehülhamdü ve hüve ala külli şeyin gadir

33- Bereket için Yüz tane arpaya bin beş yüz Fatiha on altı ayetelkürsü okursa arpa ziyadeleşir arpayı alıp her nereye koysa mücerreptir

34- Görme zayıflığı ve Göz ağrısı için Caferi sadık (r.a) hazretlerinden rivayet olunur ki göz ağrısından şifa bulmak veya görme zayıflığını gidermek için yeni ayın (Hilalin) birinci, ikinci veya üçüncü gecesi aya bakarak eliyle gözlerini mesh ederken 10 kere Fatiha suresini başında ve sonunda besmele çekerek okuyacak sonra üç kere İhlas suresini okuyup Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi guvvei basari Allahümme işfi enteşşafi derse şifa bulur.

35- Bağlı çözmek için hastanın üzerine üç gün 100 er defa okunursa bağı çözülür sihirden kurtulur biiznillah.

36- Günlük 1001 defa fatiha şerifeyi okumaya devam edenlerin şifa yetileri açılır ve gaybi bilgileri artar.

37- Ateşli hastalıklarda fatiha 72 defa hastanın üzerine okunursa biiznillah şifadır. Allahu Alem bissavab.

Haydarı KERRAR

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.