Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
6 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 7.072 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Nefis Mertebelerinde Görülen Rüyaların Manaları

 

Elhamdülillahi Rabbil alemin vesselatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain

Daha önceki yazılarımızda malumunuz Rüyaların tanımlarını, çeşitlerini ve yorumlama usullerinden örnekler vermiştik. Bu makalemizde de yine görülen rüyaların kişilerin manevi konumlarına uygun yorumlama çeşitlerinden birisi olan Nefis makamlarında görülen rüyaların manalarını yazacağız ki rüya gören kardeşlerimiz bulundukları manevi konumu anlasınlar, hem de rüya yorumlarken bu usulüde bilsinler ve dikkat etsinler. Tevfik Allah (c.c) tandır.

Evet, malumunuz insanda Nefis Mertebeleri yedidir. Bunlar sırasıyla:

1-Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların,

2-Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin,

3-Nefs-i Mülhime: Âlimlerin,

4-Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler

5-Nefs-i Radiyye: Evliyâların

6-Nefs-i Mardiyye: Âriflerin

7- Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)

Bu yedi nefsin her birinin sıfatları – herkesin kendi nefsini kolayca tanıyabilmesi için – kendi makamında gösterilmiştir. Böylece her bir kimse hangi nefs dâiresinde olduğunu, hangisinin hangi nefs üzere gâlib veya mağlûb veya denk olduğunu açıkça bilir ve ona göre bir hâl çaresi bulur. Bundan dolayı herkes, gücü nispetinde ve münasip bir şekilde gereği gibi gayret göstererek, ilâhî emirlere uyup, nehiylerden kaçınarak istikamette olmaya çalışmalıdır. Şurası bilinmelidir ki, meselâ altıncı veya daha aşağı ki nefs dâirelerinin halleriyle hemhal olan bir kişide, nefs-i emmâre hâlinden bir veya daha fazla haller görülse, bu hallere mağlûp olduğu için kişi içinde bulunduğu altıncı nefs dâiresinden çıkmış olmaz. Ancak nefs-i emmâre halleri, diğer nefs hallerine gâlib gelirse – yani daha fazla görülürse – işte asıl büyük korku o zamandır.

Bir kimsede yedinci nefsin ahvâli (halleri) tamamen bulunduktan sonra diğer mertebelere inmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü yedinci nefs, nebiler ve resullerin nefislerinin makamıdır. Bir kimsede yedinci nefsin kıdemi ve hâlinin bulunmasıyla o kimsenin nebi olması lâzım gelmez. Ancak yüksek bir dereceye nail olacak bir amel ve ihlâsta olduğuna işaret olmuş olur. Eğer bir kimse bu halde kalırsa bu durum itibâra şayan ve arzu edilendir. Ancak eğer, bazen bir nefsin, bazen de diğer bir nefsin vasıfları görülürse, mu’teber olan gâlib olandır. Bütün nefslerin hallerini buna kıyaslayarak, galibiyet, mağlûbiyet ve eşitlik durumlarına bakılmalıdır. Yaradılışı gereği rüya görmeye müsait olan bütün mahlûkatın görmüş oldukları rüyaların hepsinin ta’biri aşağıda özet olarak verilen ta’birnâmede bazen açık olarak, bazen de işaretle beyân olunmuştur. Bu şekilde herkes, içinde bulunduğu durumu anlayıp çaresine bakmalıdır.

Sonuçta diyebiliriz ki ruhun halleri hareket halindedir. Bazen birinci makama dahi iniş yapar. Önemli olan bu halin uyarıcısı geldiğinde dikkat edip halin düzelmesi için gayret gösterilmesidir.[1]

 

   Nefsi Emmare Sahibinin Rüyası

 

Malûm olsun ki, ârifler demişlerdir ki: alemde insan ahlâkı, türlü hayvanların şekil ve suretlerinin benzer ve misalleri, insan nefsinde de vardır ki, hayvanî kötü ahlâklardır. Meselâ kibir sureti, kaplana benzer. Tasallut sureti, aslana benzer. Haset sureti, kurda benzer. Nitekim hazreti Yakub aleyhisselam evladının hazreti Yusuf aleyhisselama olan hasetlerinden, ayrılık olayından önce, rüyasında, yedi kurt suretinde Yusuf aleyhisselamın üzerine hamle ile hücum eder görmüştü. Onun için çocukları ona: Onu bizimle gönder, dediklerinde, onlara: Onu Kurt yemesinden korkarım. demesiyle bahane buyurmuştu. Şu halde, gönülde gazap sureti, köpektir: hile sureti, tilkidir; gaflet sureti, tavşandır. ferce yönelik şehvet sureti, eşektir. arkadan yaklaşma sureti domuzdur. midevî şehvetin sureti, koyundur. oburluk şehvetin sureti, inektir. tamah sureti, karıncadır. cimrilik sureti, faredir. kin sureti, beyaz devedir. vecdin sureti, kırmızı devedir. düşmanlık sureti, yılandır. Ezanın (sıkıntı) sureti, akreptir. vesvese sureti, sarı arıdır.[2]

Mesela rüyasında domuz görmek haram işlerle meşgul olmaya, fil görmek kibir sıfatına, köpek görmek gazap ve şer sıfatına, yılan eza ve cefaya lisan ile azaba, fare su-izana, bit ve pire mekruh olan şeyleri yapmaya, katır emre itaat etmediğine ne kadar eti yenmeyen hayvan varsa bunları görmek emmarenin sıfatlarına delalettir. Ölü görmek nefsin cahilliğine ve gafletine, meyvesiz ağaç, bulanık sular, alevsiz ateş ve duman cehennem azabına, Çöplük ve necis yerler görmek şehvet sıfatına işaret eder.[3] La yalamül gaybe illallah

  Nefsi Levvame Sahibinin Rüyası

 

Rüya da koyun,sığır,keçi ve emsali görmek helal ve menfaattir.Balık helal nesne kazanmak temiz rızık.Tavuk,güvercin vs. eti yemek helalı kazanmak için hırstır.At,beygir azgın olmazsa sadakat azgın olursa levvamenin galebesidir.Bal arısı güzel ahlak kazanmak.Kurbağa görmek ruhun nefisten nefretidir.Meyveli ağaçlar,yeşil çayırlar,olmuş meyveler ameli salih işlemeye işarettir.Yağlar,ballar ve süt ruha bir miktar kuvvettir.

Bazen yıkık bazen sağlam yerler görmek ruhu ile nefsine itaate eşit olduğuna işarettir.Hububattan helal şeyleri görmek nafile say ile yorumlanmıştır.La Yalamül gaybe illallah.

   Nefsi Mülheme Sahibinin Rüyası

 

Şeytan görmek şeytana uyma sıfatıdır.Avamı ve cahili görme onların hallerine meyil sıfatıdır.Kadın görmek tedbirde noksanlık ve dünya ya meyildir.

İnsanları çıplak görmek amelsizliğe.Eşkıya görmek nefsin tuğyanına,ehli sünnetten olmayanları görmek farz namazlarda gevşekliğe işarettir.

Siyah görmek ayıbı yüze vurmak ve süratle maksada ulaşmaya işarettir.Hizmetçi görmek taate.Hırsız görme ibadetleri saklamağa.Cambaz ve hokkabaz görmek harama gitme sıfatıdır.

Avcı görmek insafsızlığa işaret.Beyaz renk mülhemenin galebesine işarettir.Sevgili görme ruhun sefasına.Kız çocuk görme dünya ya meyil,erkek çocuk ise Salih amele işarettir.

Abdest ve gusül günahlardan temizlenmeye işarettir.La yalamul gaybe illallah

     Nefsi Mutmainne Sahibinin Rüyası

 

Kuranı kerim görmek ve okumak muvaffakiyete işarettir.Peygamberleri görmek dinde kuvvet ve bunlara uyma sıfatıdır.Evliya görmek korktuğundan emin olma ve umduğuna nail olma sıfatıdır.Doktor görmek nefsinin isyanını ameli salih  ile ilaçlamaktır.

Yeşil renk görmek mutmainne alametidir.Mevsimsiz yeşil ham meyveyi ağaçtan koparmak ihlassızlığı giderir ve ihlasa meyli gösterir.La yalamul gaybe illallah.

      Nefsi Radiyye Sahibinin Rüyası

Melekleri,İslam askerlerini,hurileri,cenneti,cennet elbiselerini ve Kevser şarabını görmek aklın kemaline marifeti ilahiye ye Allah’a yakınlığa ilhak sıfatıdır.Buna benzer rüyalar da insanın işidir.La yalamul gaybe illallah.

Nefsi Mardiyye Sahibinin Rüyası

 

Yedi kat gökler,güneş,ay,yıldızlar,yıldırımlar,ateşler yanan mumlar ve kandiller hepsi nefsi mardiyye alametidir.La yalamul gaybe illallah.

 

Bu saymış olduğumuz tabirler rüya tabir ilmine vakıf olmuş kamillerin işidir. Bursalı Mehmet Muhittin Efendi der ki:Rüyalar kitaplar da yazılan tabirlerle hallolmaz o bir gizli ilimdir.Ancak o ilim sahiplerinin tabirleri muteberdir buyuruyor.Cenabı hak cümlemizi mutmainne den nefsi radiyye ve Mardiyye’ye ulaşma devletini ihsan buyursun.Amin[4]Vesselam

[1] Hafız Hulusi Efendi Mizânnu’n Nüfus

[2] Hakkı, İbrahim, Ma’rifetname

[3] Kotku, Zahit, a. g. e

[4] Hkerrar, Allah’a Giden Yol Nefsin Tanımı ve Mertebeleri

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.