Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 6.437 kez okundu ve hakkında 2 yorum yapıldı.

Mülk (Tebareke) Suresi Havassı

Kur’an-ı Kerim’in altmış yedinci sûresi. Otuz âyet, üç yüz otuz  beş kelime ve bin üç yüz on üç harften ibarettir. Fasılâsı râ, mim ve nun harfleridir. Mekkî sûrelerden olup “Tûr” sûresinden sonra nâzil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen “mülk” kelimesinden almıştır. Ayette geçiş şekli şöyledir: “Mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah yücedir. O her şeye kadirdir. ” Sûreye, Tebâreke, Mâma, Münciyye, Vâkıyye ve Mânia adları da verilmektedir. Bu surenin Sahabeler devrinde Münciye ismi daha çok kullanılırdı Tevratta Mania İncilde Vakia denilirdi diye rivayette vardır.

Mülk sûresi, fazileti hakkında hadisler varid olan sûrelerdendir. Biz bazılarını zikredeceğiz.

2890- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.)’in ashabından biri kabir olduğunu bilmediği bir kabrin üzerine çadırını kurmuştu. Birde ne görsün orası mülk süresini sonuna kadar okuyan bir kimsenin kabri değil mi? Bunun üzerine o çadır kuran adam Peygamber (s.a.v.)’e gelerek; Ey Allah’ın Rasûlü! dedi, kabir olduğunu bilmediğim bir yere çadırımı kurmuştum, ansızın oradan bir adam belirdi ve Mülk sûresini sonuna kadar okudu… Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): “Bu sûre engelleyici ve kurtarıcıdır okuyan kimseyi kabir azabından kurtarır.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

2891- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kur’ân’da otuz ayetlik bir sûre vardır ki o sûre bir adama şefaat etti o adamın günahı bağışlandı o sûre Tebarekellezi bi yedihil mülk süresidir.” (Ebû Dâvûd, Salat: 27; İbn Mâce, Edeb: 17)

 Bu hadis hasen sahihtir.

2892- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.), Elif lam mim Tenzil sûresiyle (Secde sûresi) Tebarekellezi bi yedihil mülk (Mülk sûresi) süresini okumadan uyumazdı.” (Müsned: 14132)

3412. Bize Affân rivayet edip (dedi ki), bize Hammâd b. Seleme rivayet edip (dedi ki), bize Ebu’z-Zübeyr, Abdullah b. Damra’dan, (O da) Ka’b’dan (naklen) haber verdi ki, O şöyle demiş: “Kim Tenzil (Secde) Sûresi ile Tebareke’llezî bi-Yedihi’1-Mülk Sûresini okursa, ona yetmiş iyilik yazılır, ondan bu sebeple yetmiş kötülük düşürülür ve o, bundan dolayı yetmiş derece yükseltilir.”

3415.   Bize   Musa  b.   Halid  rivayet   edip   (dedi   ki),  bize Mu’temir, Leys’ten, (O da) Tâvûs’tan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle demiş: “O ikisi (yani Secde Sûresi ile Mülk Sûresi) Kur’an’daki her Sûreden altmış derece üstün kılındı!” (Sünen-i Darimi)

Faziletiyle ilgili hadislerden sonra gelelim surenin bazı havassına

Kuranın her suresinin havas ve özellikleri elbette ki bitmez bu surelerin sırlarına bir sonda yoktur rabbimizin ezeli kelamı olması hasebiyle malumunuz. Biz inşallah bu surenin kendimizce tespit ettiğimiz bazı hassalarından bahsedeceğiz.

1- Yukarda hadislerde de görüldüğü üzere her gece okuyanı kabir azabından koruyan bir suredir. Ezberlenmesi hatta çoluk-çocuğuna da öğretmesi iyidir hadislerde de görüleceği üzere sade kabirde değil ahirette de okuyan şahıs için Rabbimizin katında mücadele verir.  Bu hikmetlerden olsa gerek ki efendimiz (s.a.v) Bu surenin ümmetimden her ferdin kalbinde olmasını çok arzu ederdim buyurmuştur.

Abdullah ibni mesud (r.a.) dan yapılan rivayette kabirde şahsın baş ucundan gelinir (Melekler)  onlara denilir ki size bu taraftan yol yok çünkü şahsın üzerine mülk suresi okundu.  Ayak tarafından gelinmek istenir yine denilir ki bu taraftan da yol yok size çünkü bu şahıs mülk suresiyle kalkardı. Mülk suresi kabir azabından sahibini koruyan bir suredir.

Hz. Ali (r.a) efendimiz demiştir ki mülk suresini devamlı okuyan kişi kıyamet günü meleklerin kanatlarında gelir ve yüzünün güzelliği Yusuf (a.s) misalidir.

2-Hilal (Yeni ay) görüldüğünde bir kişinin o ay içinde kötülüklerden korunması için ayet sayısı kadar (30 adet) okumak mendubtur.

3-     Her beladan ve her zarardan kurtulmak için 41 kere okunur

4-     İstihare ettiği şeyi rüyada görmek isteyen Mülk suresi 14 ayetini 124 kere okuyup uykuya yatsa istihare ettiği şeyi kusursuz görür.

5-     Eski alimler mühim hacetlerinde 4 rekatlı hacet namazı kılacakları vakit muhakkak bu rekatlardan birinde mülk suresini de okurlarmış.

6-     İnsanlar arasında sevilmek ve devlet büyükleri yanında heybetli gözükmek için bu sureyi günlük okumaya devam etmelidir.

7-     14 ncü ayetini ela yelamü men halak ayetinin bir çok hassaları vardır hastalara şifa vesilesi olur, belaları def eder, musibetleri geri çevirir, fakirliği önler, gaib den haberler alır, defineler hazinelerle alakalı çeşitli bilgileri öğrenme fırsatı olur bu hassalarından faydalanmak isteyenler bu ayetlerle ( ibni mubarekin) tavsiyesiyle meşgul olmalıdır okuma adeti 2012 defadır.

Ayrıca ilimlerle meşgul olup görümü  tam olmayanlar bu ayetle ve Kaf suresi 22 ayetiyle meşgul olurlarsa inşallah çok faydasını göreceklerdir zaten görümü olanlarda veya cinlerle bakım yapanlar görümü olmadan mendel yapanlar bilginin doğru ve hızlı olmasını istediklerinde bakım anında bu ayetle meşgul olsunlar maksatları hasıl olur.

8-     Düşmüş olduğu sıkıntıdan kurtulmak için veya her hangi bir muradı için gece rızaellillah 2 rekat namaz kılıp peşinden 21 defa bu sureyi okuyup hacetini haktan dilerse bizinillah müstecaptır.

9-     Çok önemli ve zor bir hacetinde üç gün oruç tutup peşinden oruçsuz bir şekilde 7 gece üst üste mülk suresini her gece 7 defa olmak şartıyla okuyarak yedinci günü hacetini haktan isterse muradına nail olur bizinillah.bu okumaların sonun da mülk suresinin her okumasının sonunda yani okunacak olan dua aşağıdadır.

10-  Rızık darlıklarında ve sıkıntı anlarında  41 adet mülk suresini okuyup bir günde eğer okuyamazsa birkaç kişi paylaşarak okuya bilir. Veya bir haftada bu adeti tek başına tamamlar okur en son okuduğu mülk suresinin peşinden de 313 salavatı şerife getirerek haktan darlığının gitmesini isterse biiznillah müstecaptır.

11-Hamile kalmak için Cuma suresini temiz bir tabağa veya kağıda yazıp su ile sildikten sonra Arabi ayın 15 nde kadın bu su ile gusul alır. Bir kağıda da sure-i mülkün tamamını yazarsın sonuna da “Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melûn.” Araf 118  ayetini yazıp bu hirzi kadın üstünde taşırsa biiznillah  40 güne kadar hamile kalır.

12-  Define için Bu ayeti kerimeyi bir yumurta üzerine yaz ve hazineden şüphe ettiğin yere koy ve üzerine mülk suresini oku 3 defa yumurta yuvarlanarak definenin olduğu yeri gösterir. Yumurtaya yazılacak ayet.

Ve iz kateltum nefsen feddara’tum fiha, vallahu muhricum ma kuntum tektumûn. Fe kulnadribuhu bi ba’diha, kezalike yuhyillahul mevta ve yurikum ayatihi leallekum ta’kilûn. (Bakara 72-73)

13- define için diğer bir usul tılsımını yumurtaya yazıp şüphe edilen yere konur yumurtanın üzerine aksamıyla beraber mülk suresini 11 kere oku eğer define oradaysa yumurta patlar eğer orda değilse yumurtayı diğer şüphe edilen yerlere koyarak aynı ameli tekrar edersin.

14- Çok mühim bir hacet veya rızık darlığında gece yarısı rızaellillah 2 rekat namaz  kılıp birinci rekatta fatihadan sonra 7 mülk ikinci rekatta fatihadan sonra 24 ihlas suresi okuyup namazın bitiminde mülk suresini okumaya başla ve rahman ifadesinin her geldiği yerde ki beş yerde geçer 11 fatiha 21 salavatı şerife oku ve bu şekilde sureyi tamamla haktan hacetini iste biiznillah müstecaptır.

15-  Rızık darlığı maişet sıkıntısında yine mülk suresini gece yarısı 2 rekat namaz kılıp akbinde sureyi oku ve rahman ifadesinin geçtiği yerlerde de rızık için okunan ayetleri ki (Bakara 268,269,273,274) (Aliimran 26-27) (Fatır 15-17) (Haşr 8-9) (Fecr 15-20) ve vakia suresi tamamını okuyup haktan isteğini dilerse müstecaptır. Bu usul bir iksiri azamdır bu surenin önemli bir hassasıdır yani mülk suresiyle bir amel yapılacağında rahman ifadelerinin geçtiği yerlerde ameller yapmak bu surenin büyük bir sırrıdır ki yapılacak her amele tatbik edile bilir. Allahu alem bissavab.

16- Ramazanı şerifin her gecesinde mülk suresi ve sabah namazının akabinde de fetih suresini okuyup ramazanın sonunda her muradı için rızık, iş, korkulardan emin olma, büyücü, cin şeytan tasallutlarından muhafaza ve hased için okur adetlerini eğer ramazan 30 gün denk gelmemişse otuza tamamlar ve haktan isterse maksadı hasıl olur inşaallahu teala.

17- bu surenin 13-14 ayetleriyle devamlı meşgul olana gaybi bilgiler açılır ve insanların sinelerindekine kalplerinden geçirdiklerine dahi vakıf olurlar. Tabi okumanın şartlarını yerine getirenler için.

18- bu surenin 23 ayetini keşif için etkili olan ayetlerle beraber daima meşgul olanın manevi alemleri işitmesi ve duyması elzemdir biiznillah.

19- bu surenin şartları yerine getirilerek okumaya devam edilmesinde hadimi ile irtibat sağlanır.

20- Bu sure Rabbimizin şu isimleri geçer. Allah, mülk, Kadir, Rahman, Aziz, Ğafur, halık, basir semi’u, Kebir, Rab, Latif, Habir ve Hu. Her hangi bir istek için gece rızaellillah namaz kıldıktan sonra mülk suresini 7-11-21 defa okuyup ve akabinde bu isimlerle hakkı sayısız zikredip dileğini istese mücerreptir.

21- Cinli ve saralı hastalara saffat ilk 10 ayetiyle beraber bu surenin 5 nci ayetinide okursa mücerreptir.

22-  Cinli rahatsızlıklarda hastanın üzerine mülk suresini okuyup 5 nci ayetin peşinden 72 ayetelkürsi okuyup sureyi tamamlamak mücerreptir.

23- Bu surenin ilk ayetini tebarekellezi biyedihil mülk vehuve ala külli şey’in gadir devamlı okuyan kendine vird edinene Hak teala izzet şeref ve varlıklar arasında saygı görmeyi ihsan eder.

24-Bu sureyle alakalı bir hususta surenin bitiminde son ayetten sonra velhamdülillahi rabbil alemin ifadesini devamlı söylemek bir sünnettir. Efendimiz (s.a.v) bunun gibi bazı surelerin sonunda ifadeler kullanmıştır.

25- musibet ve sıkıntı anında ki mal afeti rızık ölüm vs. anında bakara suresi 155-156 ayetiyle beraber mülk suresinin 29 ayetinden tevekkelna ayetine kadar okumak hem o imtihanı hafifletir hemde belalar gelmeden vird edinenleri muhafaza eder biiznillah. Allahu alem bissavab.

Bu Fakiri de Duanızda Unutmayın Haydarı KERRAR

Okunacak dua

Allahümme inni eselüke ya daimu ya hayyu ya ferdu ya vitru ya gadimu ya ehadu ya samedu bihaggi hazihil esmaişşerifeti ve bihaggi hazihi suretil celileti  en tegdiye haceti veğni fekri vec’alni mineşşakirin. Sallallahu ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selem. amin

Bir diğer Duası

Allahümme Ya Rahman Ya Rahim Ya Hannanu Ya Mennan Ya Sultan Ya Sübhan allahümme tekabbel haceti bihaggi esmail azam ve bi haggi Rasülükel-Kerim Ya Allah Ya Rab Ya Kerim Birahmetike ya erhamerrahimin.

Etiketler:
  1. arzu dedi ki:

    “İnne rabbi ledifun lima yeşa’u e’la yalemü men halak ve hüvel latıyfül habir”

    kaç kez okumalıyım?


Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.