Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 15.665 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

BESMELENİN FAZİLET VE HAVASSI

 

 

Peygamber  (s.as.)  şöyle demiştir:

Başın derde girdiği zaman Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela guvvete illa billahil-aliyyil azim” de çünkü Allah bununla bela çeşitlerinden dilediğini önler (Ramuzul Ehadis 914-)

 

 

“Sana, Süleyman b. Davud(a.s.)dan sonra benden başka hiç kimseye inmemiş olan bir ayeti haber vereyim mî? Ben de “Evet”dedim. Oda bunun üzerine: “Namaza başladığında, Kur’ân okumaya ne ile başlıyorsun?” dedi. Ben de: “Besmele ile” dedim O da: “İşte O odur” buyurdu. (Fahrettin razi Tefsiri Kebir)

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: Bismillahirrahmanirrahim Her kitabın anahtarıdır. (Ramuzul Ehadis 3023)

 

Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki:Adem oğlu soyunduğu zaman kendisi ile cinlerin arasında ki perde bismillahirrahmanirrahim demesidir. (Ramuzul Ehadis 3705)

 

Efendimiz (s.a.v) buyurduki:Besmele ve bana salatu selam ile başlanmayan her söz kesiktir bereketi giderilmiştir. (Ramuzul ehadis 4226)

 

Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: Besmeleyle başlanmayan herhangi bir işte bereketsizlik ortaya çıkar.” (İbn Mâce, Hadis no: 1894)

 

Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun anasının, babasının ve hocasının Cehennem’e girmemesi için senet yazdırır. (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Dürr-ül-Mensûr)
Ebu Hüreyre (r.a.)’den: “Resulullah efendimiz ‘Fâtihatü’l-Kitab (Fâtiha sûresi) yedi âyettir, bunların başı “Bismillahirrahmanirrahim”dir buyurdu (Elmalılı Tefsir)

 

Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: Cehennemin başlıca memurları olan on dokuz zebaninin azabından necat bulmak isteyen kimse besmeleye devam etsin.( zira besmele 19 harftir.) (Camiüs-sağir- Suyuti Dürrul –Mensur 1/26)

 

İbni Mesud (r.a.) den rivayetle Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: Kim bismillahirrahmanirrahimi okursa ona her harf başına dört bin iylik yazılır her harf başına dört bin kötülüğü silinir. Dört bin derece yükseltilir. (Deylemi-Suyuti Dürrul –Mensur 1/26)

 

Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki:Sizden biriniz evine girmek istediği zaman şeytan onu takip eder o kimse evine girdiğinde besmele ile girerse şeytan derki bu evde bana girecek yer yok. (Müslim Ezkar 26)

 

İbni Ömer (r.a) den rivayetle Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Cebrail bana Vahiy ile ilk geldiğinde gönlüme ilka (attığı) ettiği şey bismillahirrahmanirrahim oldu. (Darekutni)

 

Câbir (r.a)’den rivayet olunduğuna göre, Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:

“(Evine girdiğin zaman) Besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (Besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lam­banı da söndür. (Yine) Besmele çekerek, enine koyacağın bir ağaç par­çası ile de olsa kab(lar)ını(n ağzını) ört. Bir Besmele daha çekerek su kabını(n ağzını da) Ört  (Ebu Davut Eşribe 22- Müslim, eşribe 96)

 

Peygamber (s.a.v)’den Câbir b. Abdillah tarafından (riva­yet edilen) şu (bir önceki hadis) tamamıyla olmamakla beraber (bir de ez-Zübeyr vasıtasıyla yine Câbir b. Abdillah’dan rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre Hz. Peygamber s.a.v):

“Çünkü şeytan (Besmeleyle) kapanmış olan kapıyı açamaz, (ka­bın ağzını örten) bağı çözemez, (ağzı örtülü olan) kabı açamaz. (Bun­ları yaparken Besmele çekmeyi unutmayın). Çünkü (Besmele çek­mezseniz) küçük fare, insanların evlerini ateşe verebilir” buyur­muştur (Ebu Davut Eşribe 22- Müslim, eşribe-96; Tirmizî, et’ime 15; İbn Mâce, eşribe 16; Muvatta, sıfatünnebî 21; Ahmed b. Hanbel, III, 301, 386, 395)

 

Ebu’z-Zübeyr’den rivayet olunduğuna göre, Câbir b. Abdullah (r.a) Peygamber (s.a.v)’i şöyle derken işitmiştir:

“Bir adam evine girerken Besmele çekerek girerse ve yemek yer­ken de (Besmele çekerek yerse), şeytan (arkadaşlarına): (Burada) si­zin için gecelemek (imkânı da) yok, akşam yemeği de yok, der. Eğer (adam evine) girerken Allah’ı anmadan girerse şeytan (arkadaşlarına: Burada) gecelemek (imkânın)a kavuştunuz, der. Eğer yemeği yerken de Allah’ın adını anmamışsa (şeytan arkadaşlarına: Burada) gecele­me ve akşam yemeği (yeme imkânı)na kavuştunuz, der.

 

Diğer bir hadiste

 

Vahşî b. Harb (b. Vahşî b. Harb)’in dedesinden rivayet olunmuştur: Peygamber (s.a.v)’in sahâbîleri (Hz. Peygambere):

Ey Allah’ın Rasûlü, biz (yemek) yiyoruz, fakat doymuyoruz, demişler.

(Hz. Peygamber de onlara):

“Her halde siz (yemeği) ayrı ayrı (kaplarda) yiyorsunuzdur (de­ğil mi)?” demiş. (Onlar da):

Evet, cevabını vermişler. (Bunun üzerine Hz. Peygamber):

“Yemeği toplu halde yeyiniz ve üzerine Besmele çekiniz. (O za­man) Allah o yemekte sizin için bereket halk eder (de karnınız doyar)” buyurmuş. (Ebu Davut Sünen Yiyecekler, 15- Müslim, eşribe 103; İbn Mâce, dua 19; Ahmed b. Hanbel, III, 346, 383.)

 

 

Peygamber ( s.a.v) Efendimiz: “Kendisine yemek getirilince yemeğin başında Besmele çekip sonunda Elhamdülillah diyen bir mü’min-den Allah razı olur” buyurmuştur. (Ebu Davut 3765- Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 174)

 

Âişe (r. anha)’dan rivayet olunduğuna göre; Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

“Biriniz ye(mek yemek iste)diği zaman (yemeğe başlarken) yü­ce Allah’ın ismini ansın. Eğer (yemeğin) başında yüce Allah’ın ismini anmayı unutursa ‘Bismillâhi evvelehü ve âhirehü: Başında da sonun­da Allah’ın ismiyle başlarım’ desin. (Ebu Davut 3767- Tirmizî, et’ime47; İbn Mâce, et’ime 7)

 

 

İbni Abbas (r.a) dan mervidir ki: Şeytan Üç defa düştüğü sıkıntı ve şiddete hiçbir zaman düşmemiştir. Birincisi lanetlenipte Semadan tart edilince ikincisi Efendimiz (s.a.v) dünyaya teşrif edince üçüncüsü Efendimize (s.a.v) Besmele ve Fatiha indirilince şiddete ve ızdıraba düçar olmuştur. Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki Evvelinde Bemele olan bir dua reddolunmaz kıyamet günü mizanda Muhammed (s.a.v) ümmetinin iylikleri ağır basınca diğer ümmetler teaccüb edip bunların sevabı ne kadar büyük derler. Onlara denir ki bunlar Muhammed ümmetidir bunlar her sözlerinde Besmele okurlardı. Eğer terazinin bir kefesine Bemele-i şerife diğer kefesine bütün yaratılmışların seyyiatları konsaydı besmele ağır gelirdi. Buyurmuştur.(Subhetüz Zakirin s.130)

 

 

Rivayet olunur ki: Allah (c.c) kalemi yarattı ve yaz dedi Kalem ne yazayım yarabbi dedi
Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi
Kalem besmelenin be harfini yazınca be harfinden bir nur çıktı mülk ve meleküt alemini kapladı kalem dedi yarabbi bu nasıl bir be harfidir ki bundan bir nur çıktı hak teala dediki bu nur keremimin nurudur Muhammed s.a.v ümmeti için. Kalem sin harfini yazdı bu harfin üç dişinden nur çıktı birinci dişten çıkan arşa gitti ikinciden çıkan kürsiye gitti ve biride cennete gitti kalem dedi yarabbi bunlar ne nurlardır hak teala dedi Muhammed s.a.v ümmetini üç bölük eyledim bir bölüğünü sabigun bil hayrat yani hayırlarda en önde gidenler bunların batınları zahirlerinden daha kuvvetli bir bölüğü muktesit yani zahiri ve batını eşit olanlar bir bölüğü zalimün linefsihi nefsine zulmetmiş olanlar zahiri fazla olanlar arşa giden nur sabigun olanların kürsiye giden nur zahiri ve batını eşit olanların cennete giden nur nefsine zulmedenlerin zahirleri galip olanlarındır. Kalem mim harfini yazınca bir nur çıktı ve bütün alemleri kainatı kapladı kalem bu nuru görünce 2 bin yıl taaccüp etti ve sordu Ya Rab bu ne nurdur ki arştan ta ferşi kapladı Hak Teala dedi bu nur Muhammed (s.a.v) nurudur o benim habibim ve Rasulümdür cümle mahlukatın hayırlısıdır. Cümle alemi onun nurundan yarattım kalem bu sözü işitince Haktan destur aldı ve nura selam verdi Esselamü Aleyke Ya Rasulallah hak tela dedi ey kalem şuan o nur hazır değildir hazır olsaydı senin selamını alırdı onun yerine ben senin selamını alayım ey kalem dedi. İşte bu sebeptendir ki selam vermek sünnet almak farz oldu. Ondan sonra kalem Allah, Rahman, Rahim yazdı ve dedi Ya Rab bu ne isimlerdir Hak sübhanehu dedi ben Allahu Azimüşşanım sabıklara, Rahmanım Muktesitlere, Rahimim Zalimün li nefsihi nefsine zulmedenlere ve devamla Ey meleklerim şahit olun bir kulum bismillahirrahmanirrahim dese onu yarğılarım amellerini mubarek kılarım hasenatlarını kabul eder günahlarını affederim. (Ahmedi Bican Envarul-Aşikin)

 

Cehennem’de azâb yapan on dokuz melekten kurtulmak isteyen Besmele okusun! Besmele on dokuz harftir. Besmelenin mânâsı: “Her var olana, onu yaratmakla iyilik etmiş ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile bu işi yapabiliyorum. Ârifler (evliyâ), O’nu ilâh olarak tanıdı. Âlemler, O’nun merhâmeti ile rızık buldu. Günah işliyenler, O’nun rahmeti ile Cehennem’den kurtuldu” demektir. (Yâkûb-ı Çerhî)
Besmele öyle bir sözdür ki ağzı temizler, kalbden gamı ve sıkıntıyı giderir. (Abdülkâdir Geylânî)
Abdest almağa, yemeğe, içmeğe ve her mübârek işe başlarken Besmele çekmek Peygamber efendimizin âdet-i şerîflerinden olup sünnettir. (İbn-i Âbidîn)

 

BESMELENİN HAVASSI

 

Bir kimse her ne murad için olursa olsun besmeleyi 786  kere okursa ve yedi gün buna devam ederse her türlü muradına nail olur.

 

1-     Yatarken 21 defa besmele okursa her türlü şerden korkudan kötü ölümden emin olur.

 

2-     Bir zalimin veya düşmanın yüzüne 51 kere okursa şerrinden emin olur

 

3-     Güneş doğarken güneşe doğru 600 kere okuyup 600 salavat okursa (devamlı kesintisiz)rızka nail olur zengin olur

4-     786 defa suya okuyup bir kimsenin sevgisini celp için o kimseye içirse derhal sever.

 

5-     786 defa suya okunsa ve vesvese sahibi içse vesveseden kurtulur. Aklı giden içse aklı geri gelir. Hafızası az olan içse zeki olur lakin gün doğarken ve yedi sabah içmesi lazımdır.

6-     Sabah namazından sonra 2.500 defa okuyanın keşfi açılır olacak şeyleri rüyasında görür

7-     Bir tabak içine 40 defa yazılıp su veya zemzem ile hangi hastaya içirilirse şifa bulur Allahın izniyle.

 

8-     Bir kağıda 35 kere yazıp eve asılsa o evden her türlü şer def olur cin ve insan şerri dokunmaz dükkana asılsa ticareti artar

 

9-     Muharrem ayının birinci gününde 130 defa yazsa hamile olana ve akrabasına ömrü müddetince musibet gelmez

 

10- Evladı yaşamayan veya evladan mahrum olana 100 defa yazıp muska edilse evladı olur ve yaşar. 100 kere yazılıp tarlaya gömülse mahsulü bol olur(bereketi artar)

 

11- 70 kere yazılıp bir ölünün kefenine konsa münker ve nekir halinden ve kabir azabından emin olur.

12-  Kurşun üzerine yazılıp oltaya bağlansa avı çok olur.

13-  21 kere besmele yazılıp “Selamün ala nuhun fil alemin” ayeti (Saffat 79) hurufu mukatta (Ayrık olarak) ile yazarak su ile zehirlenen kimseye içirilse şifadır.yazılacak ayet budur.

 

سَلَامٌ عَلٰى نُوحٍ فِى الْعَالَمٖينَ

 

 

 

14-  Besmeleyi yazıp aynaya her gün kırk defa baksa ve Ali İmran 26 ayetini okusa az vakitte zengin olur ayet budur.(Kulillahumme malikel mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa’, ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa’, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadîr.

 

 

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدٖيرٌ

 

 

 

15- Rahman ve rahimi 50 kere yazıp üzerine 150 kere besmele okursa her haceti eda olur

 

16- 14 gün oruç tutup o müddet zarfında her namazın peşinden bin besmele okusa ruhanilerle görüşür

 

17- 190 kere muska yapıp harbe girse silah tesir etmez hasta dahi olmaz.

 

18- 7 badem üzerine bakır iğne ile rahim ismi şerifini yazıp her badem üzerine 331 defa okuyup dilediği kimseye yedirse yiyen kimsenin ziyadesi ile muhabbetine sebep olur.

 

19- Besmele-i şerifeyi  bir daire içene 8 defa yazıp fetih suresinin son ayetlerini etrafına yazıp muska yapılsa o muskayı taşıyanı her kes sever, her kese güzel görünür ve herkesin hürmet ve muhabbetini kazanır.

 

20- Herkim besmeleyi 786 kere okuyup peşinden 132 veya 313 defa Efendimize (s.a.v) salavat getirip hacetini haktan istese revadır.

 

21- Her hangi bir tılsım üzerine 786 besmeleyi okusa biiznillah o tılsım iptal olur.

 

22-  Her sabah namazının sünneti ve farzı arasında 50 defa besmele okuyup gözlerini mesh eden şahsa hak teala kısa zamanda batını sırları ihsan etmeye başlar ruhanileri görür.

 

23- İbni Abbas (r.a) dan rivayetle Hz. Ali (r.a) bir gün benim elimden tutup bir tenha yere gittik ve bana oku dedi bende bismillahirrahmanirrahim okudum bana besmelenin harfinden 19 ismi okudu Allah, İlah, Rab, Rahman, Rahim, Hay, Halim, Hannan, Mennan, Hasib, Bir, Bari, Selam, Muhyi, Mübin, Mü’min, Muhsin, Rauf, Rezzak her kim bu isimleri 14 gün boyunca okuyup haktan ne dilerse haceti verilir dedi.

 

24-  Yine besmelenin Be harfi Bedi, Basir, Bir isimlerini Sin harfi Selam, Semi’ isimlerini Mim Metin, Mülk, Melik, Mümin, Müheymin, Mütekebbir, Müntegım, Muhyi, Muhsin, Mübdiu, Malikül Mülk isimlerini Elif Allah lafza-i celalini ve İlah isimlerini He Harfi Hadi, Hüda, Hu isimlerini Ra harfi Rauf, Rezzak, Ragib isimlerini Ha harfi Hannan, Hakem, Hakim, Halim, Hay, Hasib, Hafız, Hak, Hamid isimlerini Nun harfi Nur, Nafi isimlerini içinde barındırır bunları zikrederek haktan hacetini dilese biiznillah revadır. Bunları besmeleyi okuyup peşinden bu isimleri zikretmeye devam edenleri hak teala kimseye muhtaç etmez izzet ve şerefli kılar.

 

25-  Saralı, hülya ve hayalet gören şahısların üzerine besmeleyi 7 gün 101 defa okunsa bu rahatsızlıklardan kurtulurlar.

 

26- Vesvese,  Evham sahibi, korkulu rüyalar görenler ve kısmı felç geçirip ağzı eğrilenlere besmele 111 defa yazılıp taşıtılsa biiznillah şifadır.

 

27- Keder ve sıkıntı anlarında sabah namazının akabinde selamdan sonra 101 defa besmeleyi ve içinde geçen esmaları okuyup hakka sığınırsa kederleri dağılır sıkıntılarında Mevla yardımcı olur.   Allahu alem bissavab

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.