Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 9.226 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Beyyine Suresinin Havassı

Kur’ân-ı Kerîm’in doksan sekizinci sûresi. Sekiz âyet, doksan dört kelime, üçyüz doksan dokuz harftir. Fasılası h’dir.

Bu mübarek sûre, Et-Talak sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Delil ve kanıt mânâsına olup kendisiyle Resûl-Î Ekrem Efendimizi kast için   “Beyyine” tâbirini ihtiva ettiği için bu sûre-i celîleye böyle Beyyine sûresi adı verilmiştir. Diğer ifadeyle Beyyine; nûr gibi kendisi beyyin, yani gayet açık olup da başkasını beyan eden, açıklayan demektir. Bu yüzden davacının davasını açık bir sûrette beyan ve isbat eden şâhide; sağlam delil ve mûcizeye, beyyine denir. Burada ise Rasûlullah (s.a.s.)’e beyyine denmiştir. Çünkü hak ile batılı birbirinden en iyi ayıran beyyine (delil) O’dur.Maamafih “Lemyekûn” ve “El-Kayyime” ve “El-Münfekîn” sûresi diye de isim verilmiştir. Kadir Gecesi sûresinde Kur’an-ı Kerim’in Resûl-i Zîşan’ımıza inzal edilmiş olduğu bildirilmişti. Bu sûrede de O Yüce Peygamberin ne gibi mukaddes sahifeleri okumakta olduğuna işaret edildiği için bu iki sûre-i celîle arasında güzel bir münâsebet vardır.

Sureyle ilgili  hadisler

Saîd ibnu Ebî Arûbe, Katâde’den; o da Enes ibn Mâlik(R.anh)’ten tahdîs etti ki, Peygamber (S.a.v) Ubeyy ibn Ka’b’a:

“Allah bana Kur’ân’ı sana okumamı emir buyurdu” dedi. Ubeyy:

Allah benim ismimi Sana söyledi mi? dedi. Peygamber:

“Evet (söyledi)” buyurdu. Ubeyy:

Ben Âlemlerin Rabbi katında anılmış mı oldum? dedi. Peygamber (s.a.v):

“Evet” deyince, Ubeyy’in iki gözü yaş akıttı (Sahihi Buhari)

Enes b. Mâlik’den rivayete göre Rasûlullah (s.a.s.) Ubey b. Ka’be: Âllah, sana Beyyine sûresini okumamı emretti. “Übey: Cenâb-ı Allah benim adımı söyledi mi ya Rasûlallah?” diye sordu Peygamberimiz evet deyince übey ağladı. . (Müslim, Fadailüs-Sahabe, 23, 121, Hadis no: 2465).

Şüphesiz Allah Teala lem yekünillezine keferu suresinin okunmasını işitirde şöyle buyurur: kuluma müjde verin izzetime andolsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cennette sana bir mekan verip seni oraya yerleştireceğim.(Ebu Nuaym Musa el-müzeniden)

Şüphesiz mukarreb olan melekler lemyekünillezine keferu suresini Allah (c.c) gökleri ve yeri yarattığından beri okumakta ve buna bir an bile olsa ara vermemekteler.(Kastalani)

Rasulullah (s.a.v)’ in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Kim Beyyine sûresini okursa (gereğini yerine getirirse) Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur (Ebu’l-Leys Semerkandi, Tefsiru’l Kur’an)

Kim, “Lem yekünillezîne Keferû” (Beyyine) sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın (iyiliğin) kaynağı ile berâber olur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl ve Esrâr-üt-Te’vîl)

Surenin Bazı hassaları

Malum olduğu üzere bu surenin de havas eserlerinde sadece bir veya iki özelliği zikredilmiştir inşallah kendimin tespit ettiği bazı özelliklerini de yazacağız. Tevfik Allahtandır.

1-Beyyine suresini devamlı okuyan düşman şerrinden emin olur.

2-Bu sure ile devamlı meşgul olanlar okuyanlar içeriğini yaşayanlar ihlas ve doğruluğu kazanır kamil insanlardan olur. Hak teala bu kullar için melekler yaratır ve kıyamete kadar melekler onlara duacı olurlar.

3-Sarılık ve verem hastalıklarında bu sure hastanın üzerine 7 gün okunur ve bir miktar suya okuyup hasta devamlı bu suyu içer ve bir adette nusha olarak yazılıp hastaya taşıtılırsa biiznillah şifadır.

4-Ulema buyurmuştur ki münafık olanlar bu sureyi okuyamazlar (Münafıklık alameti olanlarda bu sureyi ezberledikten bir süre sonra unuturlar bu sureyi ezberleyerek ne kadar müslümanım testini uygulayabilirsiniz.)

5-Bu sureyi 100 defa okuyup 313 salavatı peşinden okuyup yatan kişi rüyasında biiznillah efendimizi (s.a.v) görür.

6-Sihir ve büyüde bu sureyi hurufu mukatta olarak felak ve nas ile yazıp suyunu sihirliye içirilse biiznillah sihirden kurtulur.

7- Evli çiftlerin aralarında ki soğukluğu gidermek için bu sure zağferan ve misk ile yazılıp çiftlerden biri üzerinde taşırsa maksat hasıl olur biiznillah.

8- Kuran ilimleriyle meşgul olanlar muvaffak olmak isterlerse bu sureyi okumakla çok meşgul olsunlar özellikle hafızlık kıraat vs. gibi ilimlerde muvaffakiyeti elde etmede bu surenin hikmeti büyüktür.

9- Kalp çarpıntısı olanlar bu sureyi yazıp üzerlerinde taşırsa şifadır.

10- Hamile olanların sıkıntı çekmemeleri için bu sure yazılıp suyu içirilirse hamileliği rahat geçer sancı vs. yaşamaz hem de bu surenin yine suyunu içenler gıda zehirlenmeleri gibi durumlardan emin olurlar biiznillah.

11- Vücutta ki  şiş ve yaralar için bu sure yazılıp taşınırsa veya yazıyı su ile sildikten sonra hem bu sudan içip hem şişliklerin olduğu yerlere sürülürse biiznillah şifadır. Allahu alem bissavab.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.