Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar

Cin suresindeki saklı Hikmet- güneş fırtınaları ve kuzey ışıkları Doğrusu biz (cinnler, Hz. Muhammed geldikten sonra yine) göğü (dokunup) yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve şihablarla (ateş, ışık, enerji) kaplı (doldurulmuş) bulduk.” (Cin,8) Bu surede malumunuz rabbimiz cinlerin efendimizi s.a.v kuran okurken dinlediklerinden ve onların kavimlerindeki konuşmalarından haber verir. Bu surenin 8 ve 9 ncu ayetlerinde ise cinlerin olağan üstü bir şey yaşadığı ve bu yaşadıkları şeyin sebebini araştırma yaptıkları ve bu vesileyle Efendimizi s.a.v kuran okurken buldukları anlatılır. Bu yaşadıkları vakıa ilmi […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Duha suresinin Havassı (Sırları) Bu mübarek süre. El -Fecr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur, Kur’ân-ı Kerim’in doksanüçüncü sûresi. Onbir âyet, kırk kelime, yüzyetmiş iki harften müteşekkildir. Fasılası, se’, râ’, elif harfleridir. Sûre, ismini ilk âyetindeki “Duhâ” kelimesinden almıştır. Duha kuşluk vaktine, yâni: Gündüzün öğleye doğru güneşin yükselmekte bulunduğu vakit mânâsına olan Duha’ya yemin ile başladığı için bu mübarek süreye bu isim verilmiştir. Bundan evvelki leyl süresinde mallarını fakirlere, zaiflere dağıtan en muttakî zâtların nail olacakları büyük nimetler bildirilmiştir. Bu süre-i celîlede de […]

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı anlık sohbetten bazı bölümlerdir. Avrupa İslam devletimi doğuracak? En son müslüman olacak millet hangisidir? Kuranın bir mucizevi yönü dane ile samanı ayırma özelliği nedir? Tarihen çıkan mezheplerde ve günümüz dünyasında bu özelliğin zuhuru nasıldır? Kuran daima canlıdır ve okunduğunda Yaratılan koruyu, öğretici Ervahlar ve nitelikleri nasıldır?Kişilere özel inen Ruhlar nedir? İnsanların ecel sınırları Bin yıldır ve incelikleri nedir?bereket bulmanız duasıyla

İnşirah suresinin Fazilet ve havassı Bu mübarek sûre Ed-Duhâ sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Yirmi dokuz kelime ve yüzüç harftir. Fasılaları, kef, elif ve be harfleridir. Resûl-i Ekrem’in gönül ferahlığına kavuşturduğunu bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Bu sûre-i celîle de Peygamber Efendimizin ne kadar ilâhî lütuflara erişmiş olduğunu bildirdiği için kendisinden evvelki Ed-Duhâ süresiyle aralarında büyük bir irtibat vardır. Hattâ ikisinin bir süreden ibaret olduğunu beyan eden alimlerde olmuştur. Lakin mütevatir olan, bunların başka başka birer süre […]

Şems Suresinin Fazilet ve havassı Bu mübarek sûre, El-Kadir sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. On beş âyet, elli dört kelime ve iki yüz kırk altı harften ibarettir. Fasılası elif harfidir.  Güneşe yemîn ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki “El-Beled” sûresinde sağ ve sol ashabının hâlleri bildirilmişti. Bu sûrede de o iki zümrenin hâlleri bildiriliyor ve evvelki sûrede kâfirlerin âhiretteki hâlleri bildirilmişti. Bu sûrede de onların dünyadaki hâlleri bildirilmekte olduğundan bu iki sûre-i celîle arasında büyük bir münâsebet vardır.  Okunduğunda […]

Tin suresinin Fazilet ve havassı Kur’an-ı Kerîm’in doksanbeşinci suresi. Sekiz ayet otuz dört kelime ve yüzbeş harften ibarettir. Fasılası, nun ve mim harfleridir. Bu mübarek sûre “El-Burûc” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde “Tin- zeytin ve İncir” denilen tıbben birçok faydaları barındıran nimetlere  yemîn edildiği için kendisine böyle “Tin Suresi” adı verilmiştir. Bundan evvelki inşirah sûresinde yaratıkların en efdalı olan Peygamberimizin yüce şanı bildirilmiş. Bu sûrede de bütün insanlığın muhtelif hâllerine ve istikbâllerine işaret buyrulduğu için bu […]

Zilzal suresinin fazilet ve havassı Bu mübarek sûre, “En-Nisâ” süresinden sonra Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Kur’ân-ı Kerim’in doksan dokuzuncu sûresidir. Sekiz âyettir. Fasılası he, mim ve elif harfleridir. Depremler, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntılar” demek olan Zilzâl, sûrenin ilk âyetinde geçer ve sûre adını buradan alır. Sûrenin meşhur isimleri “Zelzele” ve “Zilzâl”dir. Gelecekte vuku bulacak bir zelzeleyi haber verdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Ahirzamanın ve kıyametin dehşetli depremlerini ve sarsıntılarını konu edinen bu sure, Kendisinden evvelki “El-Beyyine” suresiyle münasebeti vardır. Beyyine süresinde […]

Tefsir Usul dersleri- Tefsir ne demektir? Tevil, tercüme ve meal ne demektir ve aralarındaki farklar nedir? Kuranın Tefsirimi geneldir yoksa Tevilimi geneldir? bereket bulmanız duasıyla…..

Tefsir usulü sureler arasında tenasüb ve insicam ayetler ve sureler arasında müthiş bir uyum vardır.bereket bulmanız duasıyla

Kevser suresinin Fazilet ve Havassı Kur’an-ı Kerim’in 108 nci sûresi. 3 âyet, 10 kelime ve 42 harften ibarettir. Bu mübarek sûre, “El’Adiyât” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Üç âyet-i keri’meyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’e ihsan buyurulan Kevseri bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. bir ismi de “Nahr sûresi”dir. Bundan evvelki “EI’Mâun” sûresinde dini yalanlayan bir şahsın pek kötü vasıfları bildirilmişti. Bu sûrede de Allah’ın dinini yaymakla emrolünan Yüce Peygamber olduğunu hayır ve bereket ile kendisinin yüce değerinin bildirilmesinden dolayı bu iki mübarek sûre […]