Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 2.151 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

 Rabbimizin bilinmeyen bazı Esmaları

Aşağıda verilen esmalar Kuran ve sünnetten çıkarılmıştır. Bu esmalar Hem Havas eserlerinde pek geçmez ve herkesçe de bilinmez hem de 99 Esmanın haricindedir. Bazıları Mevcut olan, bilinen Esmaların içeriğinde vardır. Bazıları ise Müstakil olarak vardır.  Rabbimizin bu güzel isimleri de diğerleri gibi bilinsin ihtiyaç halinde vesile edinilsin diye bu konuyu açıyoruz.  Faydalı olması temennisiyle biz garibi de duada unutmayın.

ER-RAFÎK-REFİK

 

Bu isim Rasûlullahın (s.a.v.) sahih bir hadisinden alınmadır:

“Allah rafîkdir/nazik bir dosttur. Rıfk ile, yumuşaklıkla muamele edilmesini sever. Sertlikle veya başka bir şekilde yapılana vermediğini rıfk ile/yumuşaklıkla yapılana verir.” (Müslim: III/2004.)

Malumunuz Efendimizin (s.a.v) son anlarında en çok yaptığı dua Refiki ala duasıdır.

Allah Teâlâ,  fiillerinde yumuşaklıkla muamele eder. Bütün mahlukatı hikmetine ve rıfkına/yumuşaklığına  uygun  bir şekilde tedrici olarak/aşama aşama yaratmıştır. Bir kimse, Allah’ın yaratma kanunlarına ve O’nun peygamberine (s.a.v) uyarak işlerini yumuşaklık, sükunet ve vakar ile yürütmelidir. Bu metod peygamberin (s.a.v) metodudur. Bu şekilde işler ona kolaylaşıverir. Özellikle insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırırken ve onları irşat ederken yumuşaklık ve  ağırbaşlılık son derece gereklidir.

Bu ismin ebced değeri 390/152100-Telhail-Burcu Akreb-Gezegeni Merih

Merih saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan her işini sukunet ve vakar ile yapar. Özellikle aceleciliği olanlar, tabiatında hışım, sertlik olanlar bu ismin zikriyle meşgul olurlarsa yumuşak huyluluğu Hilmi kazanırlar. Bu ismin diğer mazharı ise Hilmdir.  Aynı şekilde zikrine devam edenler maddi ve manevi yülselirler.Allahu alem bissavab

 

EL-HAYİY, (ES-SETÎR)

Bu isimler, Rasûlullahın (s.a.v.) şu hadislerinden alınmadır:

“Şüphesiz ki Allah hayâlıdır. Kulu elini O’na uzattığı zaman onu boş çevirmekten haya eder.

Diğeri

“Şüphesiz ki Allah (c.c.) halimdir, hayâlıdır, iffetlidir, haya ve iffeti sever; sizden biriniz yıkanırken kendisini gizlesin.( Ebû Davud, II/78; Tirmizî, V/556, İbnu Mâce, II/331. Neseî, I/200; Beyhakî, 1/198)

“Allah hayâ, edeb sahibidir, (hayiyy) günahları, ayıpları örtendir, (setîr) hayâyı, edebi, edep yerlerini örtmeyi sever. Biriniz guslettiği zaman avret yerlerini örtsün.” (Ebû Dâvud, Hammam, 2)

Canlı olmak, utanmak, yol açık ve işlek olmak anlamındaki “h-y-y” kökünden türeyen hayîy utangaç demektir. Allah’ın sıfatı olarak hayiy çirkinlikleri bulunmayan; bağış, nimet ve ihsanı terk etmeyen demektir.

Bu, O’nun rahmeti ve keremindendir, kemâli ve  hilmindendir.  Kul,  Rabbine  şiddetle  muhtaç olduğu halde O’na karşı açıkça günah işler, -hatta Rabbinin verdiği nimetler olmasa günah işlemeye bile kuvvet bulamaz- Rabbi ise bütün mahlûkattan müstağni (soyutlanmış) olduğundan ve kereminden dolayı Onun perdesini kaldırıp ayıbını ortaya dökmekten ve Onu hemen cezalandırmaktan haya eder. O, iffet ve hayalıdır, iffet ve haya sahibi olanları sever. Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve âhirette ayıplarını örter. Bu sebeple kulu günah işlediği zaman bunu ifşa etmesini hoş karşılamaz. Bilakis kendisinden ve Allah’tan başka kimsenin bilmediği günahları için tövbe etmesini ve bunları insanlara açıklamamasını ister. O’nun nazarında insanların en kötüsü gece günah işleyip, Allah bu günahını gizlediği halde gündüz bunu ifşa edip anlatandır. Yüce Allah şöyle buyurur:

“İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da âhirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Nur 19)

Hayiy Ebced değeri 28/784 Nezail – Boğa-Zühre

Setir Ebced değeri 660/435600 Rayecail- Terazi-Zühre

Bu isimlerin zikrine saatinde devam edenler Haya ve iffet sahibi olurlar. Bir çok günah ve hatalarını Mevla örter. İfşa olmasını duyulmasını istemediği bir iş, proje veya sırrını bu isimleri zikre dek saklı tutabilir. Aynı şekilde düşmanlarına karşıda okursalar kendine bir yol bulamaz zararları dokunmaz.Allahu alem bissavab

 

 

EN-NASÎR

” Nasîr” faîl kalıbında “yardım eden” veya “yardım edilen” anlamına gelir. Çünkü birbiriyle yardımlaşanlardan her biri hem yardım eden, hem de yardım edilen durumundadır.

Nasîr, dostunu ve müttefikini teslim etmeyeceğine ve onu zillete terketmeyeceğine dair kendisinden güvence alınan, bu hususta söz veren demektir.   Allah Teâlâ en-Nasîr’dir. O’nun yardım etmesi mahlûkun yardım etmesi gibi değildir. Bu ismi kuranda aşağıda ki ayetlerde açıkça buluruz.

Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. (Furkan 31)

Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter. (Nisa 45)

O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır! (Hac 78)

Nasir Ebced değeri 350/122500 Şe’dail- Terazi-Zühre

Saatinde zikrine devam edenler daim izzet ve yardım bulurlar. Özellikler yukarda verilen ayetleri veya sadece bu ismi veya ayetleri okuyup peşinde sayısınca bu zikri darlık, sıkıntı, çözülmeyenler işler zamanında okuyup hakka rucu edeni hak teala yardımsız bırakmaz. Özellikle düşmanlarına hasedcilerine karşı Nisa 45 Kasas 35 ayetleriyle beraber okumak onlardan gelebilecek zararları def eder. Manevi ilimlerde ehli tarıkın bu isimle meşgul olması manevi tıkanıklık ve yolda kalma durumlarda çok faydalıdır Rabbimizin Tevfikine sebeptir.Allahu alem bissavab

 

 

ZÛ’L-FAZL

Yüce Allah’ın kullarına karşı üstün fazilet sahibi olduğudur. Bu adın mana ve medlulü da ona yakışan bir hu­sustur ki kullarına karşı olan bağışı ihtiyaçlarının üstünde olmaktadır. Zenginliği sonsuz olduğundan kulların fazla olarak verdiği nesneye ih­tiyacı yoktur. Bu isim Kuranda şu ayetlerde geçer.

Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir. (Bakara 105)

O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. (Aliimran 74)

Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir. Enfal 29

Zül-Fazl Ebced değeri 1647 Teyail- Yengeç-Kamer

Saatinde zikrine devam edenler çok fazilet ve izzet sahibi olurlar.  Bu ismi gerek sade gerekse Zül celali ve ikram ve Zit Tavl (mümin 3 ayetinde geçer) esmasıyla beraber her türlü darlık, sıkıntı anlarında zikrederlerse sıkıntıları zail olur. Özellikle maişet sıkıntılarında rızık ayetlerinin peşinden bu ismi sayısınca zikredip hakka sığınanlara Rabbimiz sebepler halk eder sıkıntısını giderir. Basiret ve Furkan sahibi olmak isteyenler bu ismi yukarda verdiğim Enfal 29 ayetiyle beraber devamlı zikrederse maksadına nail olur. Allahu alem bissavab

 

 

 

MÜBTELÎ

 

Ebu’l-Hakem Berrecan el-Endülüsî, bu adın Ibtilâ’ dan müştak oluğunu ve bunun anlamının imtihan yani sınav, tecrübe gibi anlamlara geldiğini söylemektedir. Bu isim kuranda aşağıdaki ayetlerden çıkarılmıştır. Ayetlerden de açıkça görüleceği üzere rabbimizin kullarını imtihan etmesidir. Ayetin ifadesiyle gelen imtihanlara sabredip hakka tevekkül edenler müjdelenmiştir. Sabredemeyenler ise yerilmiştir. Bir zümre kurtulmuşken diğer zümre azaba duçar olmuştur.

 

Bir zaman Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapacağım.” İbrahim de, “Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)” demişti. Bunun üzerine Rabbi, “Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz” demişti. (Bakara 124)

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. (Bakara 155)

Mübteli Ebced değeri 482 Tefbail-  Koç-Merih

Bu isim mani ismiyle beraber olmasını istemediğiniz işler için saatinde okunursa o işler iptal olur. Bu isim imtihan sıkıntı zamanlarında Vekil, Nasir gibi isimlerle beraber okunursa faydalıdır. Tek başına okumamaya gayret edilsin. Hastalıklarda özellikle tıbbın aciz kaldığı rahatsızlıklarda bu isim mani ve Şafi gibi isimlerle okunursa faydalıdır. Allahu alem bissavab

 

 

 

Vefiy

Hak Teâlâ insanların inanç ve amellerine göre hak ettiklerini ödemektedir. Kullarından kendisine bir ödeme yapma­larını istememektedir.   Aksine kullarının hesabını Mürîd adıyla ödemektedir. Bu ödeme işinde: “Ben ona ödedim veya onlara öderim.” bu ve benzer sözlerin cümlesi Mûcid adının işidir. Zira her şeyi ödeyen Hak Teâlâ’nın Vefiy adıdır. Bu isimde kurandan çıkarılmıştır.

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükâfatlarını tastamam verecektir. Allah, zalimleri sevmez (Aliimran 57)

 

Vefiy Ebced değeri 96/9216 Fecail- İkizler-Merkür

Bu ismin zikrine devam edenler her gittikleri yerde izzet ikram ve saygı görürler. Maişet darlıklarında ve hakkının yenildiği zamanlarda bu isimle meşgul olanlar darlıktan kurtulur ve hakkı ödenir. Özellikle birinde alacağı olup da bir türlü alamayanlar bu ismin zikriyle meşgul olurlarsa maksadları hasıl olur. Bu ismi hacetlerde kullananlar her 10 okumada aşağıdaki duayı da okurlarsa istekleri biiznillah verilir.  Yine önemli bir isteği olan bir gece rızaellillah 2 rekat namaz kıldıktan sonra bu ismi bin defa okuyup her 10 da bir kerede duayı okurlarsa hacetleri revadır.

Ci’tüke bi bidâatin müzcâtin, fe evfi lenâ Yâ Vefiy! – Ey herşeyin karşılığını tam olarak veren en Vefalı

Bu ismin en büyük özelliği ise halvette çok faydalıdır. Haktan isteklerinin bir an önce verilmesine sebeptir. Bu husus ehline malumdur.Allahu alem bissavab

 

ER-RÂTIK EL-FÂTIK

Bu isimlerde Kurandan çıkarılmıştır. Aşağıda görüleceği üzere  ratk (bitişik olma) ve fatk (ayırma) manalarındadır. Her şeyi birleştiren ve ayıran hak tealadır. Kainatta zerreden küreye her cismi, varlığı, birleşikken ayıran, ayrı iken birleştiren Rabbimizdir.

İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? (Enbiya 30)

 

Ratık Ebced değeri 700/  Şesvail- Boğa-Zühre

Fatık Ebced değeri 580/ Senzail-  Koç-Merih

Bu isimler Tarikat yolunda Tevhid makamlarında meşgul olunan isimlerdendir ki başlangıçtakilere verilmez. Fikir hareketleri ta­hayyüller ve vehimler şek ve şüpheler ve bunlar arasındaki muhalefetler ve anlaşmalar, bağlanmalar ve ayrılmaların tümü rıtk ve fıtk’dır.

Uykuda görülen sadık ve yalan rüyaların mertebeleri ve birbirine meczolmuş görüntüsü fıtk ve rıtk’dır. Bütün bunlar Allah Teâlâ’nın Râtk adının fiilleridir. Bu sebeple bu adı başlangıç ehli zikir etmez, onların maksad ve muradları ayrılık değil birleşmektir. Ancak arif kimseler bu adı anar.  Bu isimlerden ayrı eşlerin birleşmeleri için veya küskünlerin barışmaları için faydalanılır. Aynı şekilde düşmanlarının tuzaklarının dağılması güçlerinin yitirilmesi ve birliklerinin ayrılması içinde sayı değeri ve saatinde faydalanılır. Birde gözleri tam görmeyenler ve şaşı olanlar için faydalıdır. Allahu alem bissavab

 

 

EL-VÂKÎ

 

Bu isim Allahu Tealanın koruması demektir. Muiz adı zilletten, tevazu’ ve teslimiyyet ise koruyucu olan Hak Teâlânın Vâkî adındandır. Keza hastalıklarda şifaya kavuşmak onun Kâfî adındandır. Bunlar olmasaydı, özellikle Mâni’ adı (önleyici) olmasaydı nasıl korunabilirdik? Keza Dâfı’ adı olmasaydı insanlar nasıl yardım görüp kurtulabilirdi? İşte Hak Teâlâ kendi özel adlarının manalarıyla hususan Vâkî adıyla mevcudatını korumaktadır.

Göklerden yere inenler, semavî afetlerden Mü’min adının yardımıyla her şeyi vikaye etmektedir. Ateşin alevini söndürerek kulunu ve mevcu­datını koruyan Gafir ile Cebbar adlarıdır.eşyadan bir şey atılmaz ki, Allah Teâlâ’nın Vâkî adı o şeyi korumuş olmasın. Bu hakikatten dolayı Sallallahü Aleyhi ve sellem efendimizin bir sözü vardır ki, bu sözü ile Vâkî adının hayır ve şerle tavırlarıyla zuhuruna işaret eder: “Senin yaptıklarından sana sığınırım. buyurmuştu. Hak Teâlâ Vâkî adıyla ken­dine sığınanları korumaktadır.

Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah’ın azabından koruyacak kimse de yoktur. (Rad 34)

Vaki Ebced değeri 107/11449 Sazail- Yengeç-Kamer

Bu ismin zikrine devam edenler her türlü varlığın şerlerinden mahfuz olurlar. Aşırı korku anlarında, korkulacak şeylerle karşılaşılınca, zararlı haşeratlar akrep, yılan vs. ins ve cin korkularında onlardan gelebilecek zararlardan korunmak için bu isimle hakka sığınanı hak teala korur yardım eder. Tüm korkuları zail olur. Korkulu rüya görenler içinde faydalıdır. Allahu alem bissavab

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.