Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 19.733 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

BAKARA SURESİ VE AYETEL_KÜRSİNİN FAZİLET VE HAVASSI

Kur’an-ı Kerîm’in ikinci ve en uzun suresi. Medine’de ilk nazil olan suredir. Kur’an’ın en son inen ayeti de bu surenin 281. ayeti olduğu için tamamlanması on bir yıl sürmüştür. Ayet sayısı iki yüz seksen altı, kelimeleri altı bin yüz yirmi, harfleri yirmi beş bin beş yüzdür. Fasılaları mim, nûn, dâl, be, re, kâf, lâm harfleridir.

Medine’de inmesi ve en uzun sure olmasından dolayı, İslâmî hükümlerle ilgili birçok konuları ihtiva etmektedir Bu mübarek sûre de Hz. Âdem (a.s.)’ın kıssası teferruatıyla aktarılır. İsrailoğullarına verilen nimetler ve onların bu nimetleri inkârları, Hz. Peygamber’e düşmanlıkları ve müslümanların aleyhine olan tavırları ifade edilir. Daha önce gönderilen kitap ve şerîatların neshedildiği, İslâm’ın en son ve en mükemmel din olduğu, Hz. İbrahim (a.s.)’ın getirdiği tevhid akidesi, İsrailoğulları’nın bu dini ve tevhid anlayışını benimsememeleri, Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa edişi, kıblenin Kudüs’ten Mekke’ye tahvili ve Kâbe’ nin İslâm dinindeki yeri anlatılır. Müslümanların birçok güçlüklere uğrayacakları, karşılaşılan bu sıkıntıların sona ereceği ve İslâm’ın er geç muzaffer olacağından bahsedilir. Daha sonra İslâm’da helâl ve haramlar ele alınır. Ayrıca, İslâm’ın namaz, oruç, zekât hacc, cihat ve şehadet gibi emirleri anlatılır. İçki, adam öldürme, zina, nikâh, kısas, yetimlerin haklarından, kadınların hayız hâllerinden, talak, iddet ve nafakalarından bahsedilir.

Bakara suresi adını 67-71. ayetlerde geçen “Bakara” kelimesinden almıştır. Bakara kelimesi Bakar’dan gelmektedir ki sığır demektir. Kelimenin sonundaki te, tekil için kullanıldığında bir tek sığır demek olur. Eğer te’nis (dişilik) için olursa inek demek olur. Genellikle bu ikinci şık kabul edilmiştir.

Sureye adını veren bu olay, Hz. Musa (a.s.) döneminde meydana gelmiştir. Zira altmış yedinci ayette Hz. Musa kavmine bir inek kesmelerini söylediği zaman, bunu çok garipseyerek “Sen bizimle alay mı ediyorsun?” demişlerdi. Meselenin aslı şu idi:

İsrailoğulları içinde zengin bir adam vardı. Bunun da bir kızı ve fakir bir yeğeni vardı. Yeğeni amcasından kızını istedi. Adam kabul etmedi. Genç de buna kızarak “Yemin ederim, amcamı öldürüp, malını da, kızını da alacağım” dedi. Delikanlı amcasına gelerek” amca şuraya tacirler gelmiş, onlara gidelim de bir şeyler satın alayım. Seni yanımda görürlerse bana mal verirler” dedi. Amcası da geceleyin yeğeni ile birlikte çıktı. Yeğeni yolda onu öldürüp, evine döndü. Sabah olunca da, hiç bir şey bilmiyormuş gibi amcasını aramaya başladı. Bulamayınca akşamki yere doğru gitti. Birkaç kişi amcasının başında toplanmıştı. Onlara: “Amcamı siz öldürdünüz” diyerek diyetini istedi. Ağlayıp, üstünü başını yırtmağa başladı. Sonunda durumu Hz. Musa’ya arz etti. Hz. Musa (a.s.) da onlara diyet vermelerini emretti. Onlar da “Ya Musa, Rabbine dua et, katili meydana çıkarsın. Aksi takdirde bizim için ayıp olacaktır.” dediler. Musa da onlara bir inek kesmelerini, etini maktûle dokundurmalarını söyledi. Onlar da “böyle şey olur mu?” diye garipsediler. Hz. Musa’nın bu talebinden kurtulmak ve başlarından atmak için ineğin nasıl bir inek olduğunu sordular. Her seferinde Mûsa’ya karşılık vererek bunu yapmaktan kaçındılar. Çok uzun tereddütlerden sonra vasıfları surede belirtilen ineği bulup kestiler. Etinin bir kısmını maktûle dokundurunca maktûl dirilip kendisini yeğeninin öldürdüğünü söyledi ve tekrar düşüp öldü. Bunun üzerine katile miras vermediler, ondan sonra da bu hüküm devam etti. (Sâbunî, Safvetu’t-Tefâsir, 1/76). Aynı konu Kitab-ı Mukaddes’de de geçmektedir (Â’dâd, 7, 63-68; Tesniye, 21, 1-9).

Bu kısa bilgilerden sonra gelelim faziletine dair bazı hadisi şeriflere

“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an’ın zirvesi de Bakara suresidir. Her kim onu evinde geceleyin okursa üç gün o eve şeytan girmez. Kim de onu evinde gündüzün okursa o eve üç gün ,şeytan girmez. ” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr; Ebu Yâ’lâ, İbn Hibbân, Taberânî, Beyhakî).

“Her kim Bakara suresini okursa başına Cennet tacı geçirilir. ” (Dârimî 2/447, 10572).

“Bakara suresini öğretmek bereket, terketmek ise pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç yetiremezler. O Kur’an’ın çadırıdır. ” (Dârimî, 2/446, 10570).

Ebu Mes’ud’un rivayet ettiği hadîs ise şöyledir: “Her kim Bakara suresinin son iki ayetini okursa onu her türlü kötülükten korurlar. ” (Müslim, I, 555, hadis no: 807).

2876- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), bir askerî müfereze göndermek istemişti ve bunlar sayılı kişilerdi onların okumalarını istedi. Herkes Kur’ân’da ezberinde olan yerlerden okuyacaktı derken yaşı en küçük olan birine geldi ve “Ey falan ezberinde ne var” diye sordu. Oda benim ezberimde bu var şu var ve Bakara sûresi var dedi. Rasûlullah (s.a.v.), senin ezberinde Bakara sûresi de mi var? Dedi. O kişi de evet dedi. O halde haydi git sen bu müfrezenin emîri (komutanısın) buyurdu. O müfrezeye katılan yaşlılardan biri bu olay üzerine şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bakara sûresini öğrenmeme engel olan şey onun hakkını verememek korkusu idi.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kur’ân-ı öğrenin onu okuyun onu okutun. Kur’ân-ı öğrenen ve onu okuyan ve gereğini yapan kimsenin örneği misk ile doldurulmuş bir kaba benzer ki kokusu her yere yayılır. Kur’ân bilgisi olup ta onu çevresine yaymayan onunla yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlanmış misk kutusuna benzer ki çevresi ondan istifade etmez.” (İbn Mâce, Mukaddime: 27)

Tirmizî: Bu hadis hasendir.

2877- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Evlerinizi, içersinde namaz kılınmayan kabirler haline çevirmeyiniz. Bir ev ki içersinde Bakara sûresi okunursa o eve şeytan girmez.” (Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27)

Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

2878- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her şeyin bir zirvesi Kur’ânın zirvesi ve doruğu da Bakara sûresidir. Bu sûrede bir ayet vardır ki Kur’ân ayetlerinin efendisidir. O ayet, Ayet-el Kürsî’dir.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

2879- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim mü’min sûresi ilk üç ayetiyle Bakara sûresi 255. ayeti olan Ayet-el Kürsî’yi sabahleyin okursa akşama kadar muhafaza edilir. Akşam okursa sabaha kadar bu ayetler vasıtasıyla koruma altına alınır.” (Dârimî, Fedail: 27)

2880- Ebû Eyyûb el Ensarî (r.a.)’den rivâyete göre: “Ebû Eyyûb’un bir hurma deposu vardı. Cin veya şeytan türü birileri gelir ve o depodan hurma alırdı. Ebû Eyyûb durumu Peygamber (s.a.v.)’e şikayet etti. Rasûlullah (s.a.v.)’de şöyle buyurdu: “Git onu tekrar gördüğünde: “Bismillah peygambere icabet et” de buyurdu. Sonra Ebû Eyyûb onu yakaladı bir daha gelmeyeceğine söz verince bıraktı. Sonra Peygamber (s.a.v.)’e geldi. Rasûlullah (s.a.v.): “Esirin ne yaptı” diye sordu. Ebû Eyyûb: Bir daha dönmeyeceğine yemin etti dedi. Rasûlullah (s.a.v.): “Yalan söyledi, O yalan söylemeye alışıktır” dedi. Ebû Eyyûb o kişiyi bir daha yakaladı tekrar gelmeyeceğine yemin edince onu tekrar serbest bıraktı. Rasûlullah (s.a.v.)’e gelince; “Esirin ne yaptı” diye sordu. Ebû Eyyûb: Bir daha dönmemeye ikinci defa yemin etti, dedi. Rasûlullah (s.a.v.): “Yalan söyledi O yalan söylemeye alışıktır” buyurdu. Üçüncü sefer yakalayınca; bu sefer seni Rasûlullah (s.a.v.)’e götürmeden bırakmayacağım dedi. Bunun üzerine o kimse dedi ki: Sana bir şey öğreteceğim “Ayet-el Kürsî”yi evinde bunu oku ne şeytan ne de bir başkası sana yaklaşamaz. Ebû Eyyûb Peygamber (s.a.v.)’e geldi. Rasûlullah (s.a.v.): “Esirin ne yaptı” diye sordu. Ebû Eyyûb olup biteni haber verdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): “O doğru söylemiş, fakat aslında kendisi yalancıdır” buyurdu. (Müsned: 22488)

 Bu hadis hasen garibtir.

Bu konuda Übey b. Ka’b’tan da hadis rivâyet edilmiştir.

2881- Ebû Mes’ûd el Ensarî (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim Bakara sûresinin son iki ayetini okursa o iki ayet ona yeterlidir.” (Buhârî, Meğazi: 27; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 17)

Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

2882- Numân b. Beşîr (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı da o kitaptan iki ayet indirerek Bakara sûresini o iki ayetle mühürledi. Bu ayet bir evde üç gün süreyle okunmazsa şeytan o eve yaklaşır.” (Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27)

30-…….Ebû Mes’ûd (R) şöyle dedi: Peygamber (s.a.v): “Her kim bir gecede el-Bakara Sûresi’nin sonundan iki âyeti okursa, artık ona o gece (ibâdet etmek, o gece âfetlerden ve şeytân şerrlerinden emîn olmak üzere) kifayet eder” buyurdu

3378. Bize Ebû Nuaym haber verip (dedi ki), bize Fıtr, Ebû İshak’tan, (O) Ebu’l-Ahvas’tan, (O da) Abdullah’tan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: “İçinde Bakara Sûresinin okunduğu hiçbir ev yoktur ki, şeytan, (zor durumda kalması sebebiyle) yellenerek ondan çıkmış olmasın!”

3381. Bize İsmail b. Ebân, Muhammed b. Talha’dan, (O) Zü-beyd’den, (O da) Abdurrahman İbnu’I-Esved’den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: “Kim Bakara Sûresini okursa, ona bundan dolayı Cennet te bir tâc giydirilir!”

3383. Bize Ebu’l-Muğîre rivayet edip (dedi ki), bize Safvân rivayet edip (dedi ki), bana Eyfa’ b. Abd el-Kelâî rivayet edip şöyle dedi: Bir adam; “yâ Rasulullah, Kur’an Sûrelerinin en büyüğü hangisidir?” diyer sormuş, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de, “Kulhuve’llahu Ehad (Sûresi!)” buyurumuş. “Peki, Kur’an’daki en büyük âyet hangisidir?” diye sormuş, O da “Kürsî ayeti (yani Allahu lâ ilahe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm)!” buyurmuş. “Peki, yâ Nebiyyallah, sana ve ümmetine hangi ayetin (sevabının) ulaşmasını arzu edersin?” diye sormuş, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de, “Bakara Sûresinin son ayetinin!… Çünkü o, Allah’ın arşının altından, rahmet hazinelerindendir. Allah onu bu ümmete vermiştir. O ayet, dünya ve âhiret iyiliklerinden hiçbir iyilik birakmamıştır ki, onu içermiş olmasın ‘buyurmuştur.

3385. Bize Ca’fer b. Avn rivayet edip (dedi ki), bize Ebu’l-Umeys, eş-Şa’bi’den haber verdi ki, O şöyle demiş: Abdullah demiş ki: “Kim bir gecede Bakara Sûresinden on ayet; yani baş tarafından dört ayet, Kürsî ayetini, ondan sonraki iki ayeti ve başı “li’llâhi mâfi’s-semâvât” olan son üç ayetini okursa, o eve o gece sabah oluncaya kadar hiçbir şeytan girmez!” -Zevâid, 10/118 (Taberani’den).

3386. Bize Amr b. Asım haber verip (dedi ki), bize Hammâd, Asım’dan, (O) eş-Şa’bi’den, (O da) İbn Mes’ûd’dan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle demiş: “Kim Bakara Sûresinin baş tarafından dört ayet, Kürsî ayetini, Kürsî ayetinden sonraki iki ayeti ve Bakara Sûresinin sonundan üç ayet okursa, o gün ona da, ailesine de ne bir şeytan, ne de hoşlanmayacağı birşey yaklaşmaz! Bu ayetler, aklı başından gitmiş hiçbir kimsenin üzerine okunmaz ki, o iyileşmiş olmasın!” Şuab, 2/464

3390. Bize Affân rivayet edip (dedi ki), bize Hammâd b. Seleme rivayet edip (dedi ki), bize Eş’as b. Abdirrahman ec-Cermi, Ebû Kılâbe’den, (O) Ebu’l-Eş’as es-San’ani’den, (O da) en-Nu’man b. Beşir’den (naklen) haber verdi ki, Rasulullah (Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuş: “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri yaratmasından iki bin yıl önce bir kitap yazmıştı. İşte bundan, kendileriyle Bakara Sûresini sona erdirdiği iki ayet indirdi. Bunların bir evde üç gün okunması, sonra da oraya şeytanın yaklaşması, olacak iş değil!” , Fezâilu’l-Kur’an, 4(5/159-160); Müstedrek, 1/562, 2/260; Şuab, 2/460

3392. Bize Ebû Asım rivayet edip (dedi ki), bize Ubeydullah b. Ebi Ziyad, Şehr b. Havşeb’den, (O da) Esma bint Yezid’den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Allah’ın en büyük ismi şu iki ayette, yani; “Al-lahu ha İlahe illâ Huve’l-Hayyu’l-Kayyum: Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. Diridir, (her an yaratıklarını) Gözetip Durandır!‘ ve ‘Ve İlâhuküm İlâhuv Vâhid. (la İlahe İllâ Huve’r-Rahmanu’r-Rahim): İlâhınız bir tek ilâhtır. (Rahman ve Rahim olan O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur!) ‘ Bakara Sûresi, 163 ayetlerindedir. ” Davud, Vitr, 26(2/80); Tirmizi, Deâvât, 65(5/517); İbn Mace, Dua; 9(2/1267); Müs-ned, 6/461

Bakara suresi ve Ayetel-Kürsinin Havassı

Bu surenin içerisinde hadislerle sabit olan Ayetel Kübra geçmesi sebebi ile yukarda ki hadis örneklerinde de olduğu gibi ve Yapılacak bütün amellerde özellikle sihir, büyü, cin, sara, şifa vs. hepsinde Ayetel-Kürsi kullanıldığın dan  dolayı bu ayetin sır ve hikmetlerini izah bihayli zor ve müşkildir bundan dolayı her şeyine değil sadece meşhur olan bazı özelliklerine burada değineceğiz. Bu arada Bu ayetlerin riyazet özelliklerini ve ruhanilerle irtibatı onları kullanma şekillerini vs. ve muhabbet celp irsali hatıf türü pek uygun olmayan meselelerine de girmiyoruz inşallah. Tevfik Allah’tandır (c.c)

1-Her kim sure-i Şerifelerin evvellerinde ki elif lam mim sad gibi harfi Şerifeleri yazıp su ile silerek içse zehirlenmiş kimseye şifadır. Bu harfleri zikir ederek dua etse makbuldür. Hastaya okusa şifa bulur tehlikede okusa emin olur.

2-Bakara suresi her türlü ruhani illetlere Peri, cin şeytan sihir vs. üç kere okunsa veya muska edilse şifadır.

3-Gece ibadet etmiş gibi sevaba nail olmak için Bakara 285-286 ayetini yatsı namazından sonra okuyanlar sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevaba nail olurlar

4-Her türlü sihir iptali için Bakara 102 ayeti kerimesi yazılıp nusha edilse hem de yazılıp suyu içilse her türlü şiddetli sihirlerin iptaline sebeptir. Aynı şekilde bu ayetlerle beraber ayetelkürsi ve amenerrasulu hurufu mukatta olarak kullanılması da şifadır.

5-Yılan ve çiyan gibi hayvanları evden uzaklaştırmak için Bakara suresi 243 ayeti yazılıp zeytin yaprağının suyuyla ezilse hanenin dört köşesine dökülse o hanede yılan çiyan pire kalmaz. Eğer dört adet zeytin yaprağına yazılıp hanenin dört köşesine defin olunsa tahta kurusu mahvolur.

6-Uyuyan Kimseyi uykuda konuşturmak için Bakara 72-73 ayetlerini eline yazıp uyuyan kimsenin  göğsüne elini koysa uykuda her şerlerini ikrar eder söyler.

7-Haktan her hangi bir hacet ve dileğinde bu sureyi okuyup peşinden bu surede geçen Rabbimizin isimlerini ki bunlar Ya Allah, Ya Cami, Ya Muhid, Ya Gadir, Ya Alim, Ya Ali, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Tevvab, Ya Basır, Ya Vasıu, Ya Semiu, Ya Bediu, Ya Kafi, Ya Karib, Ya Kaim, Ya Rauf, Ya Şakir, Ya Şehid, Ya Vahid, Ya Afüv, Ya Halim, Ya Hamid, Ya Hay, Ya Gayyum, Ya Nasır,Ya İlah, Ya Gabıd, Ya Basıd, Ya Gani, Ya Vali, Ya Vehhab, Malikel-Mülk (Celle Celaluh) sayısız zikredip hacetini dilese mücerreptir.

8-Ağız ağrısı için bakara 105 Yazılıp içilecek  olsa şifadır biiznillah.

9-Borç ödemede kolaylık,  fakirlik ve miskinlikten kurtulmak için bu ayetler okunursa mücerreptir.(Bakara 245,280,281,283) (Bakara 268,269,273,274)

10-Bütün afetlerden muhafaza için Bakara 164 ayetini sabah ve akşamları okuyup ellerine üfleyip elleriyle bedenini mesh eden kimse bütün afetlerden emin  ve mahfuz olur.

11- Yine her türlü cin, peri şeytan şerrinden emin olmak için Bakaranın ilk 5 ayetini 164 ayetini Ayetelkürsi ve Amenerrasülüyü sabah ve akşam okuyup ellerine üfleyip bedenini mesh eden bu varlıkların şerrinden muhafaza olunur biiznillah.

12-Gece istediği saatte kalkmak için Bakara 125 ayetini yatarken okuyan hangi saatte kalkmayı isterse o saatte kalkar biiznillah.

13 ve 31 maddeler arasında ki bilgilerin hepsi ayetel-kürsidir. Hata yapılmasın.

13-Ayetel kürsi kırk bin melaike ile nazil olup hassasına nihayet yoktur.

14-Harflerinin adedi olan 170 kere her murat için okunsa iksirdir.

15-Kelimelerinin adedi olan 50 defa okunsa rızık mal sıhhat ve gayret sahibi olurlar

16-Adedi faslı olan 7 kere Cuma namazından sonra okuyanların duası makbul olur.

17-Gece yarısında  225 kere okuyanın dini ve dünyevi her müşkülü asan olur düşmanlarına galip ve maksuduna nail olur.

18-Göğüs illetine müptela olanlar yedi tane tuz üzerine yedişer kere okuyup sabahları aç karna yutsa şifa bulur.

19-Harfleri Ayrık olarak yazılıp suyu bir hastaya içirilse yedi defa tekrar edinceye kadar şifa bulur.

20-Okuduğu gün veya gece okuyan şeytan şerrinden emin olur

21-Yedi defa yazılıp sandık içine konsa hırsız şerrinden emin olur.

22-Üç defa okuyup ellerine üfürüp yüzüne sürse hile yapanın hilesinden hasetçilerin hasedinden  şer ehlinin şerrinden emin olur.

23-Ölünün kefenine üç defa yazılsa kabir azabından emin olur.

24-Abdest aldıktan sonra okumaya devam edenlerin ruhunu cenabı hak kabz eder.

25-Uyuyacağı zaman  okuyanlar her türlü şerden emin olur.

26-Namazdan sonra okuyanların günahlarına kefaret olur.

27-  Gazab esnasında okuyanların gazabı zail olur.

28-Evham vesvese ve heycan için yedi kere okunsa şifadır.

29-Cin tutmuş insan için yetmiş kere okunsa iksirdir

30-Dahili ve ruhani illetlerin hepsi için yedi defa misk ve gül suyu mürekkeple yazılıp illetinin şifası niyetine üç sabah içilse şifa bulur

31-Bu tertibat üzere yazıp gece yıldıza karşı asılıp sabahladıktan sonra sabahları içse aşk illetinden kurtulur. Aynı şekilde bir kağıda 7 defa yazıp bunun suyunu 7 gün sabahları aç karnına içse kalbinden o aşk eseri silinir bu mücerreptir.

32-Sara ve cin tasallutunda hastanın boynunda taşıması için amenerrasuluyu hurufu mukatta olarak ayrık şekilde yazılırsa Allahın izniyle hasta iyleşir.
33-ruhanilerin suratle zahir olmaları için günlük ayetelkürsiyi bin defa okumaya devam edilir. Unutmayın en büyük ayet olması hasabiyle eşyada bu ayeti hiçbir şey perdeleyemez.

34-Hafıza kuvveti için Selmani Farisi (r.a) rivayetle Efendimiz buyurmuştur. ayetelkürsiyi zağferan ve misk ile avucuna 7 defa yazar ve her defasında avucunu yalarsa işittiği hiçbir şeyi unutmaz ve melekler onun için istiğfar eder

35-İkindi ve akşam namazı arasında bu ayetlerle kelimeleri sayısınca veya harfleri sayısınca veya resüllerden adedince (313) okumaya meşgul olup buna devam edene her türlü maddi ve manevi hayırlar ihsan edilir.

36- Nazar ve hased için Ayetelkürsi ve amenrrasulu nazar ayetiyle (Kalem 51)beraber okunsa şifadır.

37-Ayetel Kürsi ile  Hacetler de dikkat edilecek iki önemli husus Bilindiği üzere Ayetel Kürside ismi azam isminin saklı olduğu  bahseder bize ulaşan rivayetlerde Allahu la ilahe illa hüvel hayyul gayyum  işte birinci fayda ayetelkürsi okumalarında bu isimleri de okumaların ardından sayısız zikretmek istekleri çabuklaştıran unsurlardır.

2- Faydaya gelince buda Ayetel Kürsinin sırlarından bir sırrıdır bunun kıymetini bilin ve meşru dairede kullanın kardeşlerim biz Allah rızası için sizle paylaşıyoruz ki meşru hacet ve sıkıntılarınızda bunu yapasınız öbür türlü biz mesuliyet kabul etmeyiz sizi uyardık vebali sizin boynunuza. Diyelim ki kişi rızık için 313 ayetel kürsi okuyacak Cuma günü sabah namazından önce bu okumayı yapacak ve akabinde kelime-i tevhidle Rezzak ismini birleştirip sayısız zikredecek La İlahe İllallahür Rezzak şeklinde bu çok büyük bir hikmetidir bu ayetlerin arkadaşlar işte bu usulle siz ihtiyacınız olan hacetinizi bu usulle çok daha çabuk gerçekleşeceğine şahit olacaksınız inşallahu teala  iki örnek daha vereyim rızık için değilde izzet ve şeref için okuyacaksınız Ayetel Kürsiyi 313 defa bitince bu sefer La ilahe illallahul mu’izz  şeklinde zikredeceksiniz veya sevgi ve muhabbet elde etmek istediğinizde La ilahe illallahül Vedüd şeklinde biz acizane size bir anahtar verdik kapıyı bulmak ve  açmak size kaldı. Sadece  kelime-i tevhidi bile zaten bu usulle  uygulamak başlı başına faydadır. Allah muvaffak etsin Allahın izniyle bu usulün faydasız kaldığını biz hiç görmedik. Allahu alem bissavab.

38- Ayetelkürsi ile yapılan amellerde özellikle muhafaza amaçlı okumalarda cin sihir vs. için bu ayetin en sonundaki vela yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyül azim. İfadesi her okumada en az 7 tekrar edilmesi bu ayetin bir sırrı ve hikmetidir.

39- Muhafaza amaçlı veya şifa amaçlı yazılan nushalara mutlaka bu ayetide eklemek büyük bir faydadır.

40- Şeyh Muhyiddini Arabi Hazretleri buyuruyor ki kim ayetel-kürsi ile harfleri, kelimeleri ve resüller adedince hacette bulunursa bu duayı muhakkak akabinde okusun. Dua aşağıdadır gaflet olunmasın.

41-Kim bir gecede Bakara Sûresinden on ayet; yani baş tarafından dört ayet, Kürsî ayetini, ondan sonraki iki ayeti ve başı “li’llâhi mâfi’s-semâvât” olan son üç ayetini okursa, o eve o gece sabah oluncaya kadar hiçbir şeytan girmez yukarda da verildi bu husus hadisle sabittir.

42- Bize ulaşan rivayetlerde ismi Azamın Bakara suresinde özellikle de Ayetelkürsi de saklı olduğu bildirilir.

43- Şifa amaçlı uygulamalarda genelde yıkanılması için hastaya dua verildiğinde Amenerrasulunü de eklemek daha faydalıdır.

44- Depresyon türü rahatsızlıklarda namazlardan sonra 11 defa Ayetelkürsi ve Amenerrasülüne devam etmek şifadır biiznillah.

45- Şeytanın İmani vesveselerinde Amenerrasülünün başından ve ileykel masir olan yerine kadar vesvese anında devamlı okumak vesveseden korur.

46- Sıkıntı meşakkat geldiğinde Amenerrasülü ile devamlı meşgul olmak ve dua etmek sıkıntıyı hafifletir. Yine aynı şekilde kederli anlarında Ayetelkürsi ve amenrrasülünü okuyanın üzerine Hak teala yardımını ve rahmetini indirir diye rivayet vardır.

47- son olarak el-Hakimden rivayetle Kim gece ve gündüz Ayetel-kürsi ve amenrrasülünü okumaya devam ederse Allah (c.c) Muhafaza hususunda ona yardım eder nefsini ferahlatıp genişletir. Borçlarının ödenmesi için sebepler yaratır Düşmanlarını kahr eder iyi bir İman ona nasip eder. Bütün meşru maksatlarına kavuşur.  Allahu Alem bissavab.

Muhyiddini Arabi Hazretlerinin buyurduğu Dua

Allahümmec alli burhanen yurisuni emanen ve neseti bike an kulli metlubin ve eshabeni bi avni inayetike fi neyli kulli merğubin Ya Gadiru Ya Celilu Ya Gahiru Ya Azimu Ya Nasiru ketebellahu leeğlibenne ene ve rusuli innallahe gaviyyun aziz.

Allahım bana öyle bir burhan ver ki bana güven bırakmış olsun ve seninle gönül huzuru bulmamı sağlasın başka şeyle değil. Rağbet olunan her şeye erişmekte inayetini yardımını bana arkadaş kıl Ya Kadir Ya Celil Ya Gahir Ya Azim Ya Nasır Allah “andolsun ki ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz” diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir güçlüdür.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.